1. bookVolume 26 (2020): Issue 1 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
25 Jan 2010
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Monographs of rural communities: Polish school of research

Published Online: 03 Dec 2020
Page range: 9 - 32
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
25 Jan 2010
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article presents the most important dilemmas related to the monographic method, discussing them on the example of monographs of Polish villages. Particular emphasis is put on contentious issues such as: research statics – dynamics, representativeness – generalisations, and enumerative induction – analytic induction. The analysis of the selected monographs reveals that most of the objections reported with respect to such publications (i.e. focus on describing rather than analysing the problem, providing unnecessary details, lack of representativeness, and insufficient theoretical reflection) seem to be unfounded. In the end the article discusses circumstances that point to the need to return to this method, particularly in countries peripheral to the centre of the global academic field.

Keywords

Adamus, K. 1959 ‘Monografie wsi w Polsce. Przegląd problematyki badawczej’ Etnografia Polska, No. 2: 157–203.Search in Google Scholar

Bachmann-Medick, D. 2012 Cultural Turns, Warsaw: Oficyna Naukowa.Search in Google Scholar

Bujak, F. 1901 Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego, Kraków: Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Bujak, F. 1903 Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego, Kraków: Gebethner i s-ka.Search in Google Scholar

Bujak, F. 1908 Galicja. T. I, Lwów–Warsaw: H. Altenberger.Search in Google Scholar

Bujak, F. 1914 Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego. Rozwój od 1900 do 1911 r., Kraków: Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Chałasiński, J. 1938 ‘Wstęp’ in K. Duda-Dziewierz, Wieś małopolska a emigracja amerykańska, Warsaw-Poznań: Polish Institute of Sociology, pp. I–XIV.Search in Google Scholar

Chałasiński, J. 1947 ‘Wstęp’ in A. Cuvillier, Wprowadzenie do socjologii, Warsaw: Wydawnictwo ‘Książka’, pp. 5–18.Search in Google Scholar

Connell, R. 2018 Teoria z globalnego Południa, Kraków: Nomos.Search in Google Scholar

Dobrowolski, K. 1931 Dzieje wsi Niedźwiedzia w powiecie limanowskim do schyłku dawnej Rzeczypospolitej, Lviv: Ossolineum.Search in Google Scholar

Duda-Dziewierz, K. 1938 Wieś małopolska a emigracja amerykańska, Warsaw–Poznań: Polish Institute of Sociology.Search in Google Scholar

Fottorino, E. 1999 Człowiek ziemi, Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.Search in Google Scholar

Gałęski, B. 1962 Społeczna struktura wsi, Warsaw: PWRiL.Search in Google Scholar

Gałęski, B. 1971 Innowacje a społeczność wiejska, Warsaw: Książka i Wiedza.Search in Google Scholar

Glaser, B., Strauss, A. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Nomos.Search in Google Scholar

Grzelak, Z. 1994 Społeczności wiejskie w środkowym regionie kraju, Warsaw: IRWiR PAN.Search in Google Scholar

Jagiełło-Łysiowa, E. 1963 Zawód rolnika w świadomości społecznej dwóch pokoleń wsi, Warsaw: Książka i Wiedza.Search in Google Scholar

Jasiński, J. 1986 ‘Twórczość naukowa i publicystyczna Wincentego Stysia na tle jego epoki i nauki współczesnej’ in S. Urban (ed.), Z Husoa po berła rektorskie. Wincenty Styś – człowiek, uczony, działacz społeczny, Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, pp. 215–244.Search in Google Scholar

Jaźwińska, E., Okólski, M. 2001 Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warsaw: Scholar.Search in Google Scholar

Kaczmarczyk, P. 2005 Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Kaniowska, K. 2013 ‘Projekt antropologii wrażliwej. Doświadczenie, narracja i zaangażowanie w ‘Społeczności wiejskiej’ K. Zawistowicz-Adamskiej’ in D. Kasprzyk (ed.) Nie tylko o wsi... Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk, Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 227–240.Search in Google Scholar

Kantor, R. 1990 Między Zaborowem a Chicago, Wrocław–Warsaw: Biblioteka Polonijna PAN.Search in Google Scholar

Kochanowicz, J. 1981 Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Warsaw: WNE UW.Search in Google Scholar

Komendera, A. 1973 ‘Socjologiczne monografie wsi w Polsce – analiza przedmiotu i metodologii’ Studia Socjologiczne. 2: 179–201.Search in Google Scholar

Kwaśniewicz, W. 1970 Wiejska społeczność rzemieślnicza w procesie przemian, Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Kwaśniewicz, W. 1993 ‘Badania monograficzne’ Kultura i Społeczeństwo 3: 153–160.Search in Google Scholar

Kwaśniewicz, W. 1999 ‘O potrzebie rewitalizacji badań monograficznych’ ASK 8: 43–49.Search in Google Scholar

Landau, L., Pański, J., Strzelecki, E. 1939 Bezrobocie wśród chłopów, Warsaw: National Culture Fund.Search in Google Scholar

Latour, B. 2013 Nadzieja Pandory, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.Search in Google Scholar

Łuczewski, M. 2012 Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.Search in Google Scholar

Olszewska, A. 1969 Wieś uprzemysłowiona. Studium społeczności lokalnej w powiecie opolskim, Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Poniatowski, J. 1935 Przeludnienie wsi i rolnictwa, Warsaw: Agricultural Education Society.Search in Google Scholar

Przybyłowska, I., Zygmanowski, P. 1995 ‘Badania monograficzne w środowisku wiejskim – historia i teraźniejszość’ in P. Starosta (ed.) Zbiorowości terytorialne, Łódź: University of Łódź, pp. 235–251.Search in Google Scholar

Rosner, A. 1985 Bank danych o 34 gminach, Warsaw: IRWiR PAN.Search in Google Scholar

Starosta, P. 1995 Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Łódź: University of Łódź.Search in Google Scholar

Styś, W. 1947 Drogi postępu gospodarczego wsi, Wrocław: Wrocław Scientific Society.Search in Google Scholar

Szczepański, J. 1950 ‘Socjografia’ Wiedza i Życie 4: 40–54.Search in Google Scholar

Szczurkiewicz, T. 1969 ‘Moda na socjologię’ in idem Studia socjologiczne, Warsaw: PWN, pp. 21–46.Search in Google Scholar

Sztompka, P. 1968 ‘O pojęciu modelu w socjologii’ Studia Socjologiczne 1: 33–68.Search in Google Scholar

Topolski, J. 1966 ‘Problemy metodologiczne monograficznych badań wsi’ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 3: 427–435.Search in Google Scholar

Topolski, J. 1968 Metodologia historii, Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Turowski, J. 1977 ‘Monograficzne badania wsi’ Wieś i Rolnictwo 2: 93–118.Search in Google Scholar

Wieruszewska, M. 1978 Przemiany społeczności wiejskiej. Zaborów po 35 latach, Warsaw: IRWiR PAN.Search in Google Scholar

Wierzbicki, Z.T. 1963 Żmiąca w pół wieku później, Wrocław–Warsaw: Ossolineum.Search in Google Scholar

Wierzbicki, Z.T. 1971 ‘Stan współczesnej monografistyki społeczności lokalnych i możliwości badań przemian społecznych’ in B. Gałęski (ed.) Zmiany społeczne i postęp techniczny, Wrocław-Warsaw: Ossolineum, pp. 299–325.Search in Google Scholar

Wierzbicki, Z.T. 1975 ‘Monografie wiejskich społeczności lokalnych’ Roczniki Socjologii Wsi 13: 95–135.Search in Google Scholar

Wierzbicki, Z.T. 1976 ‘Metodologiczne rozważania o ponownych monografiach wiejskich społeczności lokalnych’ Etnografia Polska 20: 35–65.Search in Google Scholar

Wincławski, W. 1971 Przemiany środowiska wychowawczego wsi peryferyjnej (studium wioski Ciche Górne powiatu nowotarskiego), Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Wincławski, W. 1973 Przemiany środowiska wychowawczego wsi w rejonie uprzemysławianym. Studium porównawcze 20 wsi gromady Bielsk w powiecie płockim, Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Yoshino, E. 1997 Polscy chłopi w XX wieku. Podejście mikrodeskryptywne, Warsaw: Semper.Search in Google Scholar

Zarycki, T. 2009 Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Warsaw: Scholar.Search in Google Scholar

Zawistowicz-Adamska, K. 1948 Społeczność wiejska, Łódź: Polish Institute of Social Service.Search in Google Scholar

Znaniecki, F. 2008 Metoda socjologii, Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo