1. bookVolume 35 (2018): Issue 1 (September 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Dec 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Prepositions in EU and Domestic Judgments – A Corpus Analysis of the Distribution and Functions of Simple, Complex and Secondary Prepositions

Published Online: 22 Jun 2020
Page range: 89 - 119
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Dec 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The article aims to examine the distribution of simple, complex and secondary prepositions in EU judgments (based on a corpus of judgments of the Court of Justice and the General Court) and domestic judgments (based on a corpus of judgments of the Polish Supreme Court) against general Polish (based on a balanced version of the Polish National Corpus), and to analyze the functions of complex and secondary prepositions. The results confirmed the hypothesis that the high distribution of prepositions in judgments against a representative sample of general Polish is a generic feature of judgments. In addition, it was established that the phraseological profile of EU judgments differs from the profile of national judgments in terms of the distribution of prepositions and their specific functions. This may be the result of the impact of the translation process on target language texts and the scope of jurisdiction of the EU courts and the national court, both of which affect the subject matter of judgments.

Keywords

Biel, Łucja, Dariusz Koźbiał i Katarzyna Wasilewska. 2018. Zbitki wielowyrazowe w polskim eurolekcie — analiza gatunkowa formuliczności dyskursu administracyjnego. Badanie pilotażowe. W Tom pamiątkowy ku pamięci Prof. Anny Duszak (1950–2015). Język w Interakcji Społecznej, red. Urszula Okulska, Agnieszka Kulczyńska i Tomasz Konik. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej (w druku).Search in Google Scholar

Biel, Łucja. 2014. Lost in the Eurofog. Frankfurt am Main: Peter Lang.Search in Google Scholar

Biel, Łucja. 2016a, Wyrażenia przyimkowe w krajowych i unijnych aktach prawnych – analiza korpusowa funkcji przyimków w polskim języku prawnym. W Język polskiego prawa: nowe wyzwania, red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski i Ewa Walewska, 9–35. Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Lingua Iuris.Search in Google Scholar

Biel, Łucja. 2016b. Mixed corpus design for researching the Eurolect: A genre-based comparable-parallel corpus in the PL EUROLECT project. W Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, red. Ewa Gruszczyńska i Agnieszka Leńko-Szymańska, 197–208. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej.Search in Google Scholar

Jadacka, Hanna. 2005. Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Klemensiewicz, Zenon. 1952. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Lesz-Duk, Maria. 2011. Przyimki wtórne w języku polskim: stan współczesny i ewolucja. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.Search in Google Scholar

Łapa, Romana. 2006. Przyimki wtórne w tekstach prawnych. Język Polski 86: ss. 358–366.Search in Google Scholar

Łapa, Romana. 2013. Konstrukcje z przyimkami w ustawach prawnych. Znaczenia gramatyczne. Roczniki Humanistyczne LXI z. 6, Językoznawstwo: ss. 77–91.Search in Google Scholar

McEnery, Tony, i Andrew Hardie. 2012. Corpus Linguistics – Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Milewska, Beata. 2003a. Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Search in Google Scholar

Milewska, Beata. 2003b. Słownik polskich przyimków wtórnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Search in Google Scholar

Pęzik, Piotr. 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. W Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, 253–273. Warszawa: Wydawnictwo PWN.Search in Google Scholar

Scott, Mike. 2017. WordSmith Tools version 7, Stroud: Lexical Analysis Software.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo