1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (April 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Changes of Organoleptic Quality in Potato Tubers after Application of Natural Sprout Inhibitors

Published Online: 18 Jun 2016
Page range: 35 - 43
Received: 01 Aug 2015
Accepted: 01 Oct 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The aim of this study was to evaluate changes in the sensory properties of the table potato in relation to the use of natural sprout inhibitors during long-term storage. The material for the study consisted in four varieties of potato of the medium early group. The research was carried out in the Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute Branch in Jadwisin in 2014-2015. After harvest potatoes were stored from the end of October to April at 5°C, at the relative humidity of 90-95%, without application of natural sprout inhibitors (control) and using the natural sprout inhibitors (essential oils). After storage, the potatoes were boiled and sensory evaluation was carried out, which includes qualities such as: over-cooking of the surface, texture, mealiness, flesh texture, taste and smell. Study results showed that long-term storage of potatoes treated with natural sprout inhibitors – peppermint, caraway and clove essential oils is significant for the changes in overcooking the surface, structure of potatoes and mealiness of tubers after cooking. The taste and smell of potato tubers depended only on the variety.

Keywords

Amer, F.S., Reddivari, L., Gaurav, P. Madiwale, G.P, Martha Stone, M., David, G. Holm, D.G, Vanamala, J. (2014). Effect of Genotype and Storage on Glycoalkaloid and Acrylamide Content and Sensory Attributes of Potato Chips. American Journal of Potato Research, 91, 632-641.Search in Google Scholar

Bush, M.S., McCann, M.C. (1999) Pectic epitopes are differentially distributed in the cell walls of potato (Solanum tuberosum) tubers. Physiologia Plantarum, 107, 201-213.Search in Google Scholar

Ciećko, Z., Rogozińska, I., Żołnowski, A.C., Wyszkowski, M. (2005). Oddziaływanie nawożenia potasem przy zróżnicowanych dawkach N i P na cechy kulinarne bulw ziemniaka. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 237-238, 151-159.Search in Google Scholar

Cizkova, H., Vacek, J., Voldrich, M., Sevcik, R., Kratka, J. (2000). Caraway essential oil as potential inhibitor of potato sprouting. Journal Rostlinna Vyroba, 46, 501-507.Search in Google Scholar

Costa, E Silva, Galhano, C.I.C., Moreira Da Silva, A.M.G. (2007). A new sprout inhibitor of potato tuber based on carvon/ß-cyclodextrin inclusion compound, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 57, 121-124.Search in Google Scholar

Czerko, Z., Zgórska, K., Grudzińska, M. (2010). Czynniki ograniczające kiełkowanie ziemniaków podczas przechowywania, Zeszyty Problemowe. Postępów. Nauk Rolniczych, 577, 243-252.Search in Google Scholar

Czerko, Z., Grudzińska, M., (2014). Wpływ warunków wegetacji i przechowywania na kiełkowanie bulw ziemniaka, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 271, 119-127.Search in Google Scholar

ELbashir, H., A., Ahmed, A., H., Yousif, K.S. (2011). Effect of Spearmint oil on sprouting and processing quality of Diamant and Sinora potato varieties, Current Research Journal of Biological Sciences, 3, 530-534.Search in Google Scholar

ELbashir, H., A., Halim, A., Ahmed, R., Yousif, K.S. (2014). Efficacy of Different Applications of Spearmint Oil on Storability and Processing Quality of two Potato Varieties. Journal of Agriculture-Food and Applied Sciences, 2(5), 124-133.Search in Google Scholar

Frazier, M.J., Kleikopf, G.E., Brandt, T.L. (2000). Spearmit oil and peppermint oil used as alternative sprout suppressants., American Journal of Potato Research,72, 737-747.Search in Google Scholar

Gomez-Castillo, D., Cruz, E., Iguaz, A., Arroqui, C., Virseda, P. (2013). Effect of essential oils on sprout suppression and quality of potato cultivars, Postharvest Biology and Technology, 82, 15-21.Search in Google Scholar

Grudzińska, M., Starus, E., Zgórska, K. (2004). Ocena cech konsumpcyjnych bulw ziemniaka w czasie przechowywania. Inżynieria Rolnicza, 5(60), 127-146.Search in Google Scholar

Grudzińska, M., Zgórska, K., Czerko, Z. (2012). Wpływ inhibitorów wzrostu kiełków na barwę frytek, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 265,149-156.Search in Google Scholar

Grudzińska, M., Zgórska, K. (2013). Wpływ zastosowania S-karwonu jako naturalnego inhibitora wzrostu kiełków ziemniaka na jasność barwy chipsów ziemniaczanych, Żywność, Technologia, Jakość, 4(89), 161-169.Search in Google Scholar

Jarvis, M.C., MacKenzie, E., Duncan, H.J. (1992). The textural analysis of cooked potato. 2. Swelling pressure of starch during gelatinisation. Potato Research, 35, 93-102.Search in Google Scholar

Kaaber, L., Brathen, E., Martinsen, B.K., Shomer, I., (2001). The effect of storage conditions on chemical content of raw potatoes and texture of cooked potatoes, Potato Research, 44, 153-163.Search in Google Scholar

Lachman, J., Hamouz, K., Orsák, M., Pivec, V.(2001) Potato glycoalkaloids and their significance in plant protection and human nutrition. Journal Rostlinna Vyroba, 47, 181-191.Search in Google Scholar

Leszczyński, W. (2000). Jakość ziemniaka konsumpcyjnego, Żywność. Nauka-Technologia-Jakość, Suplement, 4(25), 5-27.Search in Google Scholar

Kalt, W., Prange, R.K., Daniels-Lake, B.J. (1999). Alternative compounds for the maintenance of processing quality of stored potatoes (Solanum tuberosum), Journal of Food Processing Preservation, 23, 71-81.Search in Google Scholar

McComb, E.A., McCready, R.M. (1952). Colorimertic determination of pectic substance. Analytical Chemistry, 24, 1630-1632.Search in Google Scholar

Martin M., Galand, P., Bompeix, G., Beyssac, A. (2011) Mint oil: a new natural sprout suppressant opportunity. 18th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Oulu, Finland, July 24-29, 105.Search in Google Scholar

Rytel, E., Tajner-Czopek, A., Kita, A., Lisińska, G. (2006). Konsystencja ziemniaków gotowanych i produktów smażonych w zależności od zawartości polisacharydów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 511, 601-609.Search in Google Scholar

Sowa-Niedziałkowska, G., Zgórska, K. (2005). Wpływ czynnika termicznego i odmianowego na zmiany ilościowe w czasie długotrwałego przechowywania bulw ziemniaka, Pamiętnik Puławski, 139, 233-243.Search in Google Scholar

Sowa-Niedziałkowska, G. (2002) Wpływ Naturalnych sposobów ograniczających intensywność przemian ilościowych w bulwach ziemniaka w czasie przechowywania, Zeszyty Problemowe Postępów. Nauk Rolniczych, 489, 355-364.Search in Google Scholar

Tajner – Czopek, A., Kita, A., Rytel, E., Gołubowska, G. (2002) Zawartość polisacharydów nieskrobiowych i ligniny w bulwach ziemniaka o różnej długości okresu wegetacji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 489, 291-300.Search in Google Scholar

Thybo, A.K., Christansen, J., Kaack, K., Petersen, M.A. (2006). Effect of cultivars, wound healing and storage on sensory quality and chemical components in pre-peeled potatoes. Lebensmitelwiss Technology, 39, 166-176.Search in Google Scholar

Zarzyńska K. (2010) Odmianowe zróżnicowanie długości okresu spoczynku bulw ziemniaka. Ziemniak Polski, 3, 14-17.Search in Google Scholar

Zgórska K., Z. Czerko, M. Grudzińska. (2006) Wpływ ekspozycji świetlnej na zielenienie, akumulację chlorofilu i glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 1(46), 222-229.Search in Google Scholar

Zgórska K., Grudzińska M., (2012). Zmiany wybranych cech jakości bulw ziemniaka w czasie przechowywania, Acta Agrophysica, 19, 203-214.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo