1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (April 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Assessment of Utilization Possibilities of Heat Conducted by Waste Gases Exhaust Pipe of SB 1.5 Drum Drier for Drying Wood Chips

Published Online: 18 Jun 2016
Page range: 195 - 203
Received: 01 Sep 2015
Accepted: 01 Nov 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Based on the exploitation research, the authors evaluated the possibilities of using the heat conducted through the side surface of the waste gases exhaust pipe of SB 1.5 drum drier for drying wood chips. According to the estimated calculations within one hour approximately 173 thousand of kJ of heat may be obtained from the external surface of the waste gases exhaust pipe with the height of 7 m and temperature of approximately 78°C which constitutes an equivalent of approximately 4 kilo of heating oil. In case the above mentioned heat source for drying wood chips in SPA 20 silo with a volume of 6800 kilo within 50% to 20% humidity is used, one may expect that the drying time will be approximately 100 hours.

Keywords

Biłowicki, J. (1984). Eksploatacyjne badania porównawcze różnych typów suszarń do zielonek. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 282, 249-257.Search in Google Scholar

Gawrzyński, Z., Glaser, R. (1998). Materiały do wykładów i ćwiczeń z maszynoznawstwa i aparatury przemysłu spożywczego i chemicznego. Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. ISBN 83-7011-5011-X.Search in Google Scholar

Hunder, M. (2007). Analiza procesu suszenia i przechowywania zrębków drzewnych w aspekcie energetycznym, kosztowym i mikrobiologicznym. Rozprawa doktorska, IBMER Warszawa.Search in Google Scholar

Kalisiewicz, A. (1965). Badania prototypu suszarki bębnowej SB 1,5 z piecem na paliwo ciekłe. Sprawozdanie IBMER XXII.Search in Google Scholar

Kulik, T. (1982). Metoda analizy wpływu parametrów procesu suszenia na szybkość suszenia pasz w suszarkach bębnowych. Mechanizacja Rolnictwa, 2, 16-19.Search in Google Scholar

Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1990). Sposoby wykorzystania ciepła gazów odlotowych rolniczych suszarek bębnowych. Maszyny i ciągniki rolnicze i leśne, 12, 15-18.Search in Google Scholar

Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1992). Konwekcyjna wymiana ciepła między ścianą rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 a otaczającym ją „płaszczem ziarna”. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 402, 17-29.Search in Google Scholar

Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1987). Wstępne badania nad wykorzystaniem ciepła przewodzonego przez pobocznicę „komina” suszarki bębnowej do suszenia ziarna. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 14, 218-224.Search in Google Scholar

Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławskiej, Wroclaw, 59.Search in Google Scholar

Serwiński, M. (1971). Zasady inżynierii chemicznej. WNT Warszawa, 80.Search in Google Scholar

Siatka, J., Mieczyński, M. (1985). Skojarzone systemy ziębno-grzejne, wykorzystanie ciepła odpadowego w suszarni. Raport I-20/SPR nr 36/79. Politechnika Wrocławska.Search in Google Scholar

Strawiński, A. (1984). Możliwości odzyskiwania ciepłą oparów wydalanych z suszarki. Materiały V Sympozjum Suszarnictwa cz. 3, Wrocław, 384-393.Search in Google Scholar

Troniewski, L., Czernek, R. (2012). Dane do obliczeń procesowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Rozdział IV, 178-180.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo