1. bookVolume 20 (2016): Issue 2 (July 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Chemical Composition and Selected Energy Properties of Black Locust Bark (Robinia pseudoacacia L.)

Published Online: 02 Aug 2016
Page range: 117 - 124
Received: 01 Dec 2015
Accepted: 01 Jan 2016
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The objective of the paper was to assess the usefulness of bark of black locust trunks as an energy source based on chemical and energy properties. Material for research was collected from five forest stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.). After determination of the bark mass, its participation in the mass of trees, the content of moisture in bark, density, calorific value, ash, content of C, H, N, S, K and P were established. In comparison to wood, bark has worse chemical properties on account of a high content of sulphur and nitrogen. In the conditions of research, black locust bark had an average density of approx. 400 kg·m−3 which is comparable to the willow and poplar wood. Average calorific value of black locust bark was by 10% higher than the average value of this parameter for bark wood.

Keywords

Antkowiak, L. (1997). Wykorzystanie kory niektórych drzew i krzewów. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań. ISBN 8371600801.Search in Google Scholar

Bartoszewicz-Burczy, B. (2012). Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy w krajach Europy Środkowej. Energetyka, 12, 860-866.Search in Google Scholar

Bruchwald, A. (1999). Dendrometria. SGGW, Warszawa. ISBN 8300028897Search in Google Scholar

Demirbas, A. (2004). Combustion characteristics of different biomass fuels. Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 30, Issue 2, 219-230.Search in Google Scholar

Dzurenda, L. (2004). Analýza procesov horenia dendromasy v závistlosti od koncentráciekyslíka v tepelnomreaktore. Záverečnáspravá k projktu VEGA SR č.1/9262/02, Zvolen.Search in Google Scholar

Grzybek, A. (2004). Biomasa jako źródło energii. W: Wierzba energetyczna – uprawa i technologie przetwarzania (red. A. Grzybek). WSEiA, Bytom, 10-19. ISBN 8388587714Search in Google Scholar

GUS, 2014 Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Juliszewski, T., Kwaśniewski, D., Mudryk, K., Wróbel, M. (2012). Ocenawybranychparametrówbiomasy pozyskanej z plantacji drzew szybkorosnących. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 89-97.Search in Google Scholar

Kalembasa, D. (2006). Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 7(4), 909-914.Search in Google Scholar

Komorowicz, M., Wróblewska, H., Pawłowski, J. (2009). Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 40, 402-410.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A. (2008). Ocena ciepła spalania i wartości opałowej wybranych sortymentów drewna robinii akacjowej na tle klas grubości. MOTROL, 10, 67-72.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A. (2009). Analiza wybranych właściwości chemicznych drewna i kory robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Inżynieria Rolnicza, 8(117), 69-75.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A. Kachel-Jakubowska, M., Szpryngiel, M., Niedziółka, I. (2011). Ocena właściwości fizycznych dendromasy robinii akacjowej. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 109-115.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A., Szpryngiel, M. (2008). Wilgotność drewna robinii akacjowej w aspekcie wykorzystania na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 159-164.Search in Google Scholar

Kubiak, M., Laurow, Z. (1994). Surowiec drzewny. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa. ISBN 8386241330.Search in Google Scholar

Pacyniak, C. (1981). Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) w warunkach środowiska leśnego w Polsce. Rocz. AR w Poznaniu. Rozpr. Nauk., 111, Poznań. ISSN 0208-8436Search in Google Scholar

PN-EN 14961-2:2011 – Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Pelety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.Search in Google Scholar

Prosiński, S. (1984). Chemia drewna. PWRiL, Warszawa. ISBN 8309006748Search in Google Scholar

Rédei, K. Osvath-Bujtas, Z., Veperdi, I. (2003). Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Improvement in Hungary: a Review. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, 4, 127-132.Search in Google Scholar

Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Politechnika Wrocławska, Wrocław. ISBN 8370859380.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo