1. bookVolume 37 (2017): Issue 37 (September 2017)
    Quarterly
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
22 Dec 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Change of municipal finances due to suburbanization as a development challenge on the example of Poland

Published Online: 01 Aug 2017
Page range: 139 - 149
Received: 27 Feb 2016
Accepted: 23 Jun 2017
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
22 Dec 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The article summarizes the results of a study of the impact of suburbanization on the budgets of Polish gminas existing in the zones of influence of big cities. The study covers the 2001-2010 period and examines the zone of influence of 12 most important cities, following the National Spatial Development Concept 2030. Revenues, and therefore expenditures of gminas, are increasing due to the process of suburbanization. That growth is concentrated in a relatively small number of administrative units. One of the most important results is the increase in gminas’ income from their shares in PIT. The second consists in higher incomes from the property taxes, mostly on commercial property. Higher incomes on assets are concentrated in the areas that were formerly developed. Transfer incomes are lower in suburbanizing areas. Suburbanization results in higher expenditure on transport (mostly road infrastructure) and lower on education (postponement of investments), and social assistance. Higher expenditures on housing are concentrated in the areas that were developed in the past.

Keywords

Brueckner, J.K. and Hyun-a, K., 2003: Urban Sprawl and the Property Tax. In: International Tax and Public Finance, Vol. 10, pp. 5-23.Search in Google Scholar

Carruthers, J.I. and Ulfarsson, G.F., 2003: Urban sprawl and cost of public services. In: Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 30, pp. 503-522.Search in Google Scholar

Clark, C., 1951: Urban population densities. In: Journal of the Royal Statistical Society Series A, Vol. 114, pp. 490-496.Search in Google Scholar

Drejerska, N., Chrzanowska, M. and Pomianek, I., 2014: Rozwoj społeczno-gospodarczy strefy podmiejskiej Warszawy z perspektywy samorządu lokalnego (Socio-economic development of suburban zone of Warsaw from the perspective of local government - in Polish). In: Drejerska, N. editor, Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 52-76.Search in Google Scholar

Dziewoński, K., 1987: Strefa podmiejska - proba ujęciateoretycznego (Suburban zone - attempt for theoretical approach - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Vol. 59 (1-2), pp. 55-63.Search in Google Scholar

Ganc, M., 2011: Podatek rolny w relacji do produkcji, przychodow i przepływow pieniężnych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN (Rural tax in relations of production, revenues and cash flow in farms carrying accounting wihin FADN standards - in Polish). In: Zeszyty Naukowe Uniwer sytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Vol. 38, pp. 51-60.Search in Google Scholar

Goffette-Nagot, F. and Schaeffer, Y. 2011: Income Segregation and Suburbanization in France: A Discrete Choice Approach. In: GATE Working Paper, No. 1112, pp. 36.Search in Google Scholar

Gołembiewski, E., 2014: Finansowanie miast i gmin - najwyższy czas na zmiany (Financing cities and gminas - high time for changes - in Polish). In: Finanse komunalne, Vol. 2014/1-2, pp. 114-119.Search in Google Scholar

Gutsche, J.M., 2009: Siedeln kostet Geld. Kostenstrukturen und Rahmenbedingungen der Baulandentwicklung (Settle costs money. Cost structures and conditions for land development - in German). In: Preus, T. and Floeting, H. editors, Folgekosten der Siedlungsentwicklung Bewertungsansatze, Modelle und Werkzeuge der Kosten-Nutzen-Betrachtung, Berlin: Deutsches Institut fur Urbanistik GmbH (Difu), pp. 31-42.Search in Google Scholar

Hendrick, R., 2011: Managing the Fiscal Metropolis: TheFinancial Policies, Practices, and Health of Suburban Municipalities. Washington: Georgetown University Press, p. 302.Search in Google Scholar

Kajdanek, K., 2012: Suburbanizacja po polsku (Suburbanization in Polish - in Polish). Krakow: Wydawnictwo Nomos, p. 252.Search in Google Scholar

Kowalewski, A., Mordasiewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J. and Śleszyński, P., 2013: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (Report on economic loss and social costs of uncontrolled urbanization in Poland - in Polish). Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, IGPiPZ PAN, p. 35.Search in Google Scholar

Kubejko, E., 2007: Przestrzenne zrożnicowanie dochodow własnych gmin w Rzeszowskim Obszarze Metropolitalnym (Spatial differentiation of own revenues of gminas in Rzeszow Metropolitan Area - in Polish). In: Biuletyn KPZK PAN, Vol. 230, pp. 165-180.Search in Google Scholar

Lin, S., 2014: A comparative study of suburbanization in United States and China. In: Journal of Geography and Geology, Vol. 6(4), pp. 132-139.Search in Google Scholar

Lisowski, A. and Grochowski, M., 2009: Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje (Suburbanization processes. Determinants, forms and consequences - in Polish). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministry for Regional Development): Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom I, pp. 217-281.Search in Google Scholar

Macešková, M. and Ouředníček, M., 2008: Dopad suburbanizace na daňove přijmy obci (The impact of suburbanization on tax revenues of municipalities - in Czech). In: Obec a finance, Vol. 13(1), pp. 28-29.Search in Google Scholar

Machowska-Szewczyk, M. and Sompolska-Rzechuła, A., 2012: Wielowymiarowa analiza zgodności wynikow badania ankietowego (Multidimensional analysis of the consistency of the research surver - in Polish). In: Wiadomości Statystyczne, Vol 611(4), pp. 1-16.Search in Google Scholar

Masik, G., 2010: Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Przykład strefy suburbanizacji Trojmiasta (Impact of local policies on quality of life. Example of suburban zone of Tricity Agglomeration - in Polish). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, p. 288.Search in Google Scholar

Matykowski, R. and Tobolska, A., 2005: Nowe inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe w gminie Tarnowo Podgorne (New industrial and residential investments in gmina Tarnowo Podgorne - in Polish). In: Biuletyn KPZK PAN, Vol. 216, pp. 98-111.Search in Google Scholar

Mieszkowski, P. and Mills, E.S., 1993: The causes of metropolitan suburbanization. In: Journal of Economic Perspectives. Vol. 7(3), pp. 135-147.Search in Google Scholar

Mills, E.S. and Price, R., 1984: Metropolitan suburbanization and central city problems. In: Journal of Urban Economics. Vol. 15, pp. 1-17.Search in Google Scholar

Miszczuk, M., 2003: Model finansow lokalnych w Polsce a potencjał finansowy gmin wiejskich (Model of local finances in Poland and potential for revenues in rural gminas - in Polish). In: Biuletyn KPZK PAN, Vol. 207, pp. 145-150.Search in Google Scholar

Miszczuk, M., 2009: Wpływ suburbanizacji na potencjał dochodowy gmin wiejskich (Impact of suburbanization on potential for revenues of rural gminas - in Polish). In: Studia obszarow wiejskich, Vol. 18, pp. 171-180.Search in Google Scholar

Nowocin-Kowalczyk, K., 2014: Wpływ demografii nabudżet Gminy Piaseczno na przestrzeni ostatnich 10 lat (Impact of demography on budget of Piaseczno Gmina in recent 10 years - in Polish). Available at: http://jozefoslaw24.pl/2014/03/wplyw-demografii-nabudzet-gminy-piaseczno-na-przestrzeni-ostatnich-10-lat/ DoA: 31.07.2015Search in Google Scholar

Orfield, M., 2002: American Metropolitics: The new suburban reality. Brookings Institution Press, p. 222.Search in Google Scholar

Pacione, M., 2001: Geography and public Finance: planning for Fiscal equity in a metropolitan region. In: Progress in Planning, Vol. 56, pp. 1-59.Search in Google Scholar

Raźniak, P., 2011: Procesy migracyjne a dochody gmin w wybranych obszarach metropolitalnych południo wej Polski (Migration and gminas’ revenues in selected metropolitan areas in Southern Poland - in Polish). In: Fatuła, D. editor, Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach, Krakow: Oficyna Wydawnicza AFM, pp. 117-135.Search in Google Scholar

Smętkowski, M., Gorzelak, G. and Jałowiecki, B., 2009: Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja (Metropolitan Areas in Poland: development challenges and delimitation - in Polish). In: Raporty i Analizy EUROREG, Vol. 1/2009, p. 98.Search in Google Scholar

Smutek, J., 2011: Zmiany dystrybucji przestrzennej dochodow budżetow gmin z tytułu podatku od nieruchomości w obszarach aglomeracji miast wojewodzkich w latach 1995-2009 (Changes in spatial distribution of gminas’ revenues from property tax in metropolitan areas in Poland for years 1995-2009 - in Polish). In: Skotarczak, T. editor, Zmiany na rynku usług związanych z nieruchomościami. Studia Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Szczecin: Instytut Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska. Seria Monografia, Vol. 06, pp. 128-143.Search in Google Scholar

Smutek, J., 2012a: Suburbanizacja, rozwoj niezrownoważony i jego konsekwencje dla wydatkow gmin, na przykładzie obszarow oddziaływania miast wojewodzkich w Polsce (Suburbanization, unsustainable development and its implications for gminas expenditures on example of metropolitan areas in Poland - in Polish). In: Kryk, B. editor, Trendy i wyzwania zrownoważonego rozwoju w XXI wieku, Tom II, Handel Zewnętrzny, Vol. lipiec-sierpień 2012, pp. 142-153.Search in Google Scholar

Smutek, J., 2012b: Wpływ suburbanizacji w strefie oddziaływania wielkiego miasta na dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osob fizycznych w Polsce (Impact of suburbanization in zone of influence of big cities on gminas’ revenues from share in PIT in Poland - in Polish). In: Biuletyn IGSEiGP UAM Seria Rozwoj Regionalny i Polityka Regionalna, Vol. 20, pp. 103-121.Search in Google Scholar

Smutek, J., 2016: Wpływ suburbanizacji na budżety gmin w strefie oddziaływania wielkich miast (Impact of suburbanization on gminas budgets in zone of influence of big Polish cities - in Polish). PhD thesis defended on Faculty of Geosciences University of Szczecin, p. 360.Search in Google Scholar

Staszewska, S., 2013: Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta (Suburbanization of suburban area of Polish cities - in Polish). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 202.Search in Google Scholar

Śleszyński, P., 2012: Klasyfikacja gmin wojewodztwa mazowieckiego (Classification of gminas of Mazovieckie Region - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Vol. 84(4), pp. 559-576.Search in Google Scholar

Śleszyński, P., 2013: Delimitacja Miejskich Obszarow Funkcjonalnych stolic wojewodztw (Delimitation of Urban Functional Areas of Regional Capitals in Poland - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Vol. 85(2), pp. 173-197.Search in Google Scholar

Szymańska, D. and Biegańska J. 2011: Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych (Suburban areas of big cities in Poland in the light of permanent migrations - in Polish). In. Soja, M. and Zborowski, A. editor, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Krakow: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 83-98.Search in Google Scholar

Warczewska, B. and Przybyła, K., 2012: Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarow wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia (Implications of multifunctional development of rural areas in suburban zone of Wrocław - in Polish). In: Infrastruktura i ekologia terenow wiejskich. PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. 3/III/2012, pp. 89-100.Search in Google Scholar

Vesselinov, E. and Le Goix, R., 2012: From Picket Fences to Iron Gates: Suburbanization and Gated Communities in Phoenix, Las Vegas and Seattle. In: GeoJournal Vol. 77(2), pp. 203-222.Search in Google Scholar

Węgrzyn, J. and Surówka, M., 2011: Uwarunkowania i kierunki aktywności inwestycyjnej gmin w strefie podmiejskie Krakowa (Frameworks and directions of investment activities of gminas in suburban area of Cracow - in Polish). In: Nalepka, A. editor, Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, Krakow: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pp. 99-108. Search in Google Scholar

Wixforth, J., 2009: Kommunalfinanzen in Suburbia. Das Beispiel der Regionen Hamburg und Berlin (Municipal finances in suburban areas. The example of Hamburg and Berlin - in German). Wiesbaden: Verlag fur Sozialwissenschaften, p. 408.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo