1. bookVolume 26 (2021): Issue 5 (December 2021)
    Special issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies

Published Online: 17 Dec 2021
Page range: 141 - 160
Received: 10 Jul 2021
Accepted: 29 Oct 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The universality of the right to petition, in terms of both the broad specification of its subject matter and the group of entities entitled to petition, as well as the specification of the accessible formal requirements for filing petitions, is a challenge at the level of both lawmaking and applying the law. The need arises not only to ensure that an extensive group of entities has the opportunity to file a petition, but also to provide a guarantee that the petition will be processed and considered properly. The subject matter of this article is the analysis of the Polish legal regulations on this, as well as a review of the established practices of filing petitions with the Sejm and the Senate, as well as their comparison with the solutions applied in other countries. The findings indicate that this is a tool of a civil society commonly used in the European Union Member States. It should also be noted that the Polish solutions, as well as the practice of their application, are seen to be particularly targeted at increasing social activity and enabling the use of the potential that is inherent in the citizens, groups of citizens and all forms in which they can interact with each other.

Keywords

Aragonés E., Sánchez-Pagés S., A theory of participatory democracy based on the real case of Porto Alegre, “European Economic Review” 2009, vol. 53, no. 1.10.1016/j.euroecorev.2008.09.006 Search in Google Scholar

Bohman J., The Coming of Age of Deliberative Democracy, “The Journal of Political Philosophy” 1998, vol. 6, no. 4.10.1111/1467-9760.00061 Search in Google Scholar

Carson L., Elstub S., Comparing participatory and deliberative democracy, Newcastle University 2019, p. 1, https://www.newdemocracy.com.au/wp-content/uploads/2019/04/RD-Note-Comparing-Participatory-and-Deliberative-Democracy.pdf. Search in Google Scholar

Chambers S., Deliberative Democratic Theory, “Annual Review of Political Science” 2003.10.1146/annurev.polisci.6.121901.085538 Search in Google Scholar

Cooke M., Five Arguments for Deliberative Democracy, “Political Studies” 2000, vol. 48, no. 5.10.1111/1467-9248.00289 Search in Google Scholar

Cybulska R. (ed.), R. Marchaj, A. Wierzbica, Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Czarny P., Opinia prawna w sprawie dopuszczalności składania petycji przez jednostki samorządu terytorialnego, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2017, no. 3. Search in Google Scholar

Czarny P., Florczak-Wątor M., Naleziński B., Radziewicz P., Tuleja P. (eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2019. Search in Google Scholar

Dryzek J.S., Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia, “Political Theory” 2005, vol. 33, no. 2.10.1177/0090591704268372 Search in Google Scholar

Działocha K., Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, (in:) Kancelaria Senatu. Biuro Informacji i Dokumentacji. Dział Analiz i Opracowań tematycznych, Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i ekspertyzy OE – 85, Warsaw 2008. Search in Google Scholar

Elstub S., Deliberative and Participatory Democracy, (in:) The Oxford Handbook of Deliberative Democracy, https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198747369.001.0001/oxfordhb-9780198747369-e-5. Search in Google Scholar

Florczak-Wątor M., Tryb rozpatrywania petycji przez. Senat w świetle regulaminu izby i dotychczasowej praktyki, (in:) M. Grzybowski, P. Mikuli, G. Kuca (eds.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Cracow 2013. Search in Google Scholar

Florczak-Wątor M., (in:) M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warsaw 2016, Legalis/art. 63. Search in Google Scholar

Gajewski S., Jakubowski A., Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Warsaw 2015. Search in Google Scholar

Garlicki L., Zubik M. (eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warsaw 2016, LEX/el. Search in Google Scholar

Haczkowska M. (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2014. Search in Google Scholar

Izdebski H. (in cooperation with I. Zachariasz), Petycja jako instrument sprawnego rozwiązywania problemów społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego – istotne różnice między wnioskiem i skargą, Opinie i ekspertyzy OE- 233, Warsaw 2015. Search in Google Scholar

Karczmarek A., W sprawie możliwości składania petycji przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, „Przegląd Sejmowy” 2019, no. 6.10.31268/PS.2019.84 Search in Google Scholar

Małecka-Łyszczek M., Mędrzycki R., Axiological paradigm of social inclusion intensification – selected remarks, “Review of European and Comparative Law” 2019, no. 38(3).10.31743/recl.4826 Search in Google Scholar

Mieńkowska-Norkiene R., Demokracja partycypacyjna na poziomie lokalnym jako jeden z aspektów realizacji zasady subsydiarności na przykładzie aglomeracji warszawskiej, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-440a3d48-cf89–4adc-a8e3-e00f74e7f4ad/c/Mienkowska-Norkiene-Demokracja_partycypacyjna_na_poziomie_lokalnym_jako_jeden_z_aspektow_realizacji_zasady_subsydiarnosci_na_przykladzie_aglomeracji_warszawskiej.pdf. Search in Google Scholar

Nylen W.R., Participatory Democracy versus Elitist Democracy: Lessons from Brazil, New York 2003.10.1057/9781403980304 Search in Google Scholar

Piotrowski R., Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legislacyjnych w tym zakresie, (in:) Kancelaria Senatu. Biuro Informacji i Dokumentacji. Dział Analiz i Opracowań tematycznych, Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Warsaw 2008. Search in Google Scholar

Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Kancelaria Senatu. Biuro Informacji i Dokumentacji dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Warsaw 2008. Search in Google Scholar

Rytel-Warzocha A., Instytucja petycji w Polsce oraz w krajach europejskich – stan obecny i perspektywy, (in:) Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Instytucja petycji w Polsce oraz w krajach europejskich – stan obecny i perspektywy, Warsaw 2015. Search in Google Scholar

Sintomer Y., Random Selection, Republican Self-Government and Deliberative Democracy, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467–8675.2010.00607.x. Search in Google Scholar

Stawicki R., Prawa i wolności obywatelskie w Polsce po 1918 r. w świetle rozwiązań konstytucyjnych – zarys historyczno -prawny, Opracowania tematyczne OT-607, Warsaw 2011. Search in Google Scholar

Stec M., K. Małysa-Sulińska (eds.), Prawo do dobrego samorządu – perspektywa obywatela i mieszkańca, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Tuleja P. (ed.), Czarny P., Florczak-Wątor M., Naleziński B., Radziewicz P., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2021, LEX/el.10.12797/9788381383370.03 Search in Google Scholar

Wilk J., Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, LEX/el. 2015. Search in Google Scholar

Wójcicka E., Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2015. Search in Google Scholar

Zabdyr-Jamróz M., Preventing the Atrophy of the Deliberative Stance: Considering Non-Decisional Participation as a Prerequisite to Political Freedom, “AVANT” 2019, vol. X, no. 1.10.26913/avant.2019.01.07 Search in Google Scholar

Zięba-Załucka H., Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego, „Samorząd Terytorialny” 2011 no. 4.10.15804/ppk.2010.04.01 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo