1. bookVolume 13 (2021): Issue 3 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-2956
First Published
16 Jul 2014
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English, German
access type Open Access

Hungarian Dialectology. Research of Hungarian Dialects in Romania

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 79 - 93
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-2956
First Published
16 Jul 2014
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English, German
Abstract

After the Treaty of Trianon, the long history of research on the Hungarian dialects in the neighbouring countries did not cease. A previous article on the history of research on Hungarian dialect islands reviewed the significant achievements of Hungarian dialect research up to 1920 (Both 2020b). In the present article, we summarize the essential periods and results of Hungarian dialect research in Romania from 1920 to the present day. The article will show how in the last one hundred years a Hungarian-language department in a minority environment has redirected its research, resulting in a decreasing share of dialectological research, and how, despite these developments, the Hungarian dialectological community in Romania has enriched the Hungarian dialectology research with significant results.

Keywords

Both, Csaba Attila. 2020a. Hungarian dialectology. From the beginnings until the division of Hungary (1920). Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 12(3): 138–154. Search in Google Scholar

Both, Csaba Attila. 2020b. Egy romániai magyar nyelvjárássziget: Magyardécse [A Hungarian dialect island in Romania: Magyardécse]. In: Heltai, János–Oszkó, Beatrix (eds.), Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásból. Budapest: Nyelvtudományi Intézet. 123–139. Search in Google Scholar

Cs. Nagy, Lajos. 2007. Szóföldrajzi térképlapok a kolozsvári egyetem archívumában [Lexical maps in the Archives of the University of Cluj]. Nyelvés Irodalomtudományi Közlemények 51(1–2): 121–129. Search in Google Scholar

Gállfy, Mózes–Márton, Gyula (eds.). 1987. Székely nyelvföldrajzi szótár [Szekler geolinguistic dictionary]. Budapest: Akadémiai Kiadó. Search in Google Scholar

Imre, Samu. 1971. A mai magyar nyelvjárások rendszere [The system of contemporary Hungarian dialects]. Budapest: Akadémiai Kiadó. Search in Google Scholar

Imre, Samu. 1978. Tudománytörténeti kérdések a magyar dialektológiában [Problems of research history in Hungarian dialectology]. Irodalomtudományi Osztály Közleményei 30(3): 139–153. Search in Google Scholar

Juhász, Dezső. 1995. A kiadásról [On publishing]. In: Juhász, Dezső (ed.)–Murádin, László (coll.), A romániai magyar nyelvjárások atlasza, vol. I. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 13–14. Search in Google Scholar

Juhász, Dezső. 2016. A romániai magyar nyelvjárások atlaszának kiadás-és recepciótörténetéhez [To the history of publication and reception of the atlas of the Hungarian dialects of Romania]. Magyar Nyelv 112(2): 129–139.10.18349/MagyarNyelv.2016.2.129 Search in Google Scholar

Kádár, Edit. 2015. A romániai magyar nyelvtudomány (20032013) [Hungarian linguistics in Romania 2003–2013)]. Offprint from Péntek, János–Salat, Levente–Szikszai, Mária (eds.), Magyar tudományosság Romániában 20022014 között. vol. I. Cluj-Napoca: Kolozsvári Akadémiai Bizottság. 29–93. Search in Google Scholar

Kádár, Edit. (ed.). 2016. Erdélyi magyar nyelvészek I. Murádin László. Oradea: Europrint. Kiss, Jenő (ed.). 2001. Magyar dialektológia [Hungarian dialectology]. Budapest: Osiris Kiadó. Search in Google Scholar

Márton, Gyula. 1973. A romániai magyar nyelvjáráskutatás múltja és mai állása [History and contemporary situation of the research of Hungarian dialects in Romania]. In: Ritoók, János (ed.), Korunk Évkönyv 1973. (Tanulmányok a romániai magyar tudományosság műhelyéből). Kolozsvár. 173–193. Search in Google Scholar

Márton, Gyula. 2016. Az erdélyi magyar nyelvföldrajz hőskora [The heroic age of Transylvanian Hungarian geolinguistics]. Published by Péntek, János–Czégényi, Dóra. In: Péntek, János–Czégényi, Dóra (eds.), Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 19–35. Search in Google Scholar

Péntek, János. 2001. Örökség és kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány a század-és ezredfordulón [Heritage and challenge. The Hungarian linguistics of Transylvania at the turn of the century and the millennium]. In: Tánczos, Vilmos–Tőkés, Gyönyvér (eds.) Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 19902001 közötti eredményeiről. vol. I. Cluj-Napoca: Scientia Publishing House. 15–49. Search in Google Scholar

Péntek, János. 2005. Magyar nyelv-és nyelvjárásszigetek Romániában [Hungarian language and dialect islands in Romania]. Magyar Nyelv 101(4): 406–413. Search in Google Scholar

Péntek, János. 2016a. Felelős vezető nehéz időkben [Responsible leader in challenging times]. In: Péntek, János–Czégényi, Dóra (eds.), Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 9–18. Search in Google Scholar

Péntek, János. 2016b. A moldvai magyar tájnyelv szótára [Dictionary of the Hungarian dialects of Moldova]. vol. I/1. A–K. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület. Search in Google Scholar

Péntek, János. 2017. A moldvai magyar tájnyelv szótára [Dictionary of the Hungarian Dialects of Moldova]. vol. I/2. L–Zs. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület. Search in Google Scholar

Péntek, János. 2018. A moldvai magyar tájnyelv szótára [Dictionary of the Hungarian dialects of Moldova]. vol. II. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület. Search in Google Scholar

Szabó, József. 1990. Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek [Hungarian dialect islands in Hungary and Yugoslavia]. Dél-alföldi évszázadok 3. Békéscsaba–Kecskemét–Szeged. Search in Google Scholar

Szabó T., Attila. 1937. Az első munkatábor [The first workshop]. Hitel 2(1): 50–65. Search in Google Scholar

Szabó T., Attila. 1941. Az újabb népnyelvkutató munka kezdete [Beginnings of the new folk language research]. Magyar Népnyelv 3. 305–313. Search in Google Scholar

Szabó T., Attila. 1957. A Román Népköztársaság magyar nyelvjárási nyelvtérképének előkészítése [Preparation of the geolinguistic maps of the Hungarian dialects in the Socialist Republic of Romania]. Nyelvés Irodalomtudományi Közlemények 1(1–4): 13–26. Search in Google Scholar

Szabó T., Attila–Gálffy, Mózes–Márton, Gyula. 1944. Huszonöt lap „Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé”-ből [Twenty-five maps from the atlas of Kolozsvár and its outskirts]. Erdélyi Tudományos Füzetek 181. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület.10.36240/etf-181 Search in Google Scholar

Szabó, Zoltán. 1993. A kolozsvári magyar dialektológiai iskola [The Hungarian dialectology school of Kolozsvár]. In: Békés, Imre et al. (eds.), Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. vol. III. Budapest–Szeged: Nemzetközi Filológai Társaság – Scriptum Kft. 1430–1432. Search in Google Scholar

Vargha, Fruzsina Sára. 2015a. Atlaszintegrálás és kvantitatív adatelemzés [Integration of atlases and quantitative analysis of data]. In: Bárth M., János–Bodó, Csanád–Kocsis, Zsuzsanna (eds.), A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE BTK. 242–249. Search in Google Scholar

Vargha, Fruzsina Sára. 2015b. Lexikai, fonológiai, fonetikai stabilitás (és relevancia) a magyar nyelvjárásokban [Lexical, phonological, phonetical stability (and relevance) in the Hungarian dialects]. In: É. Kiss, Katalin–Hegedűs, Attila–Pintér, Lilla (eds.), Nyelvelmélet és dialektológia 3. Budapest–Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. 243–261. Search in Google Scholar

Vargha, Fruzsina Sára. 2016. A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata [Quantitative analysis of geolinguistical data of informatized maps of the atlas of the Hungarian dialects of Romania]. Magyar Nyelv 112(2): 152–163.10.18349/MagyarNyelv.2016.2.151 Search in Google Scholar

Vargha, Fruzsina Sára. 2017. A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése [Geographical patterns of linguistic similarity. Dialectometrical analysis of Hungarian dialects]. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Search in Google Scholar

Vargha, Fruzsina Sára–Vékás, Domokos. 2009. Magyar nyelvjárási adattárak vizsgálata interaktív dialektometriai térképekkel. [Analysis of Hungarian dialect databases with interactive dialectometry maps]. Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülésén, 2009. március 24-én (http://bihalbocs.hu/eloadas/dialektometria_[-]20090324.pdf (downloaded on: 7 February 2017). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo