1. bookVolume 68 (2017): Issue 3 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Citation practices in Slovak and English linguistic research papers

Published Online: 24 Apr 2018
Page range: 435 - 457
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Citation in research articles is an important gateway to acceptance by academic community. When citing others, scholars follow the conventions of the genre, of the academic discipline, and of their culture. This paper focuses on the cultural aspects of citation by comparing and contrasting a corpus of linguistic papers written in English and in Slovak. The results show that while English native writers prefer making their papers more objective through a higher incidence of generalisations and reporting verbs denoting the process of research, Slovak native writers opt for making the cited authors more visible by a greater amount of integral citations and reporting verbs denoting mental states and processes. A higher number of quotations, including floating quotations, suggests that Slovak scholars have a high regard for the work of others.

Keywords

BOČÁK, Michal: Chuť previazanosti: diskurzy sociálnej a environmentálnej zodpovednosti v českých kulinárskych časopisoch. In: Jazyk a kultúra, 2016, roč. 7, s. 1 – 8.Search in Google Scholar

CINGEROVÁ, Nina: Diskurzné stratégie modelovania obrazu druhého (na príklade týždenníka Argumenty i fakty). In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 4 – 11.Search in Google Scholar

DZANOVÁ, Martina: Charakteristické módy a kódy česko-slovenských fashion blogov. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, 202 – 214.Search in Google Scholar

FEDORKO, Marián: Pojem kultúry v translatológii. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 27 – 32.Search in Google Scholar

GOGOVÁ, Lenka: Etnický humor v kontexte socio-kultúrnych zmien. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 221 – 227.Search in Google Scholar

KLINGOVÁ, Jana: Dialogickosť ako spôsob verbálneho správania sa v rozhlasovom spravodajstve o počasí. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 258 – 271.Search in Google Scholar

KRAJŇÁKOVÁ, Diana: Abstrakt: Čo? Prečo? Ako? In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 272 – 278.Search in Google Scholar

OBORNÍK, Peter: Prílev migrantov a rómski agresori – pohľad na tendencie diskurzu televízneho spravodajstva v súvislosti s možným vplyvom posilňovania radikalizácie na Slovensku. In: Jazyk a kultúra, 2016, roč. 7, s. 104 – 121.Search in Google Scholar

RONČÁKOVÁ, Terézia: Fenomén ako (nový) lifestylový žáner. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 333 – 343.Search in Google Scholar

RUSNÁK, Juraj: Kin-dza-dza!: jeden z obrazov komunikácie moci vo filmovej fantastike. In: Jazyk a kultúra, 2016, roč. 7, s. 136 – 142.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Interpretácia ako konštituent človeka, komunikácie a porozumenia. In: Jazykovedný časopis, 2013, roč. 64, s. 93 – 108.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra: Prítomnosť češtiny na Slovensku a aspekt spisovnosti. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, s. 5 – 30.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana: Ontogenéza datívu vo svetle prirodzenej morfológie a kognitívnej lingvistiky. In: Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, s. 101 – 126.Search in Google Scholar

KOVÁČOVÁ, Viera: K niektorým aspektom termínu „archaizmus “. In: Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, s. 41 – 52.Search in Google Scholar

KYSEĽOVÁ, Miroslava: Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrach s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, s. 131 – 152.Search in Google Scholar

MIKUŠIAK, Marek: Esej. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, s. 37 – 50.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Medzi štylistikou a diskurznou analýzou. In: Jazykovedný časopis, 2013, roč. 64, s. 49 – 66.Search in Google Scholar

PAVLÍK, Radoslav: Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov III: Analýza spektrálnych parametrov laterál v domácich a prevzatých slovách. In: Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, s. 109 – 129.Search in Google Scholar

SABOL, Ján – IVANČOVÁ, Lena: Slabičné rozhrania v modeloch trojčlenných konsonantických skupín v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, s. 105 – 121.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Osvojovanie slovesnej lexiky v ranej ontogenéze reči. In: Jazykovedný časopis, 2013, roč. 64, s. 109 – 132.Search in Google Scholar

BODNÁROVÁ, Martina: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 194 – 209.Search in Google Scholar

BRESTOVIČOVÁ, Alexandra: Partikuly v reči matiek orientovanej na dieťa. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, s. 19 – 31.Search in Google Scholar

FARAGULOVÁ, Alena: Xenologický pohľad na vnímanie cudzosti v rámci firemných kultúr zahraničných korporácií na Slovensku. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, s. 259 – 273.Search in Google Scholar

GURIČANOVÁ, Dana – KÁLMÁNOVÁ, Katarína: Dynamické tendencie feminín vzoru gazdiná v deklinácii a pri vyjadrovaní privlastňovacieho vzťahu. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 307 – 324.Search in Google Scholar

KOVÁČOVÁ, Michaela: Motivácia v slovenčine a nemčine na príklade vybraných pojmov z dejín architektúry. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, s. 275 – 295.Search in Google Scholar

MAGALOVÁ, Gabriela: Jazykové povedomie študentov mediálnych odborov a ich schopnosť využitia programov na korigovanie textu. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 325 – 342.Search in Google Scholar

PALKOVÁ, Lenka: O univerbizácii z hľadiska teórie lexikálnej motivácie. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 177 – 193.Search in Google Scholar

PAVLOVIČ, Jozef: O jednom druhu syntaktických konštrukcií so zloženým vetným členom. In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, s. 30 – 38.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Jana: Komunikačný aspekt nominálnych tautológií typu obchod je obchod. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 157 – 176.Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Veľkomoravský hlaholský nápis na plakete z Bojnej. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, s. 5 – 18.Search in Google Scholar

BRUCE, Ian: Constructing critical stance in university essays in English literature and sociology. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, s. 13 – 25.Search in Google Scholar

DURRANT, Philip: To what extent is the Academic Vocabulary List relevant to university student writing? In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 43, s. 49 – 61.10.1016/j.esp.2016.01.004Open DOISearch in Google Scholar

HARTIG, Alissa J.: Conceptual blending in legal writing: Linking definitions to facts. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, s. 66 – 75.10.1016/j.esp.2015.12.002Open DOISearch in Google Scholar

McGRATH, Lisa: Open-access writing: An investigation into the online drafting and revision of a research article in pure mathematics. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 43, s. 25 – 36.10.1016/j.esp.2016.02.003Open DOISearch in Google Scholar

NATHAN, Philip: Analysing options in pedagogical business case reports: Genre, process and language. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 44, s. 1 – 15.Search in Google Scholar

SAMRAJ, Betty: Discourse structure and variation in manuscript reviews: Implications for genre categorization. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, s. 76 – 88.10.1016/j.esp.2015.12.003Open DOISearch in Google Scholar

SERAFINI, Ellen J. – LAKE, Julie B. – LONG, Michael H.: Needs analysis for specialized learner populations: Essential methodological improvements. In: English for Specific Purposes, 2015, roč. 40, s. 11 – 26.Search in Google Scholar

SWALES, John M.: Configuring image and context: Writing ‘about’pictures. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 41, s. 22 – 35.10.1016/j.esp.2015.08.003Open DOISearch in Google Scholar

WETTE, Rosemary – HAWKEN, Susan J.: Measuring gains in an EMP course and the perspectives of language and medical educators as assessors. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, 38 – 49.10.1016/j.esp.2015.11.002Open DOISearch in Google Scholar

YATES, Lynda – DAHM, Maria R. – ROGER, Peter – CARTMILL, John: Developing rapport in inter-professional communication: Insights for international medical graduates. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, 104 – 116.10.1016/j.esp.2016.01.006Open DOISearch in Google Scholar

BIBER, Douglas – EGBERT, Jesse: Register variation on the searchable web: A multi-dimensional analysis. In: Journal of English Linguistics, 2016, roč. 44, s. 95 – 137.Search in Google Scholar

BRINTON, Laurel J.: The extremes of insubordination exclamatory as if! In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 93 – 113.10.1177/0075424214521425Open DOISearch in Google Scholar

CAMPBELL-KIBLER, Kathryn – BAUER, M. Kathryn: Competing reflexive models of regional speech in Northern Ohio. In: Journal of English Linguistics, 2015, roč. 43, s. 95 – 117.Search in Google Scholar

COLLINS, Peter: Quasi-modals and modals in Australian English fiction 1800-1999, with comparisons across British and American English. In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 7 – 30.Search in Google Scholar

DINKIN, Aaron J.: Phonological transfer as a forerunner of merger in Upstate New York. In: Journal of English Linguistics, 2016, roč. 44, s. 162 – 188.10.1177/0075424216634795Open DOISearch in Google Scholar

LEVON, Erez – FOX, Sue: Social salience and the sociolinguistic monitor: A case study of ING and TH-fronting in Britain. In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 185 – 217.10.1177/0075424214531487Open DOISearch in Google Scholar

MURPHY, M. Lynne – JONES, Steven – KOSKELA, Anu: Signals of contrastiveness: But, oppositeness, and formal similarity in parallel contexts. In: Journal of English Linguistics, 2015, roč. 43, s. 227 – 249.Search in Google Scholar

SHARMA, Devyani – RAMPTON, Ben: Lectal focusing in interaction: A new methodology for the study of style variation. In: Journal of English Linguistics, 2015, roč. 43, s. 3 – 35.Search in Google Scholar

SQUIRES, Lauren: Processing, evaluation, knowledge: Testing the perception of English subject– verb agreement variation. In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 144 – 172.10.1177/0075424214526057Open DOISearch in Google Scholar

WILKERSON, Miranda E. – LIVENGOOD, Mark – SALMONS, Joe: The sociohistorical context of imposition in substrate effects: German-sourced features in Wisconsin English. In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 284 – 306.10.1177/0075424214547963Open DOISearch in Google Scholar

ABBOTT, Marilyn L. – ROSSITER, Marian J. – HATAMI, Sarvenaz: Promoting engagement with peer-reviewed journal articles in adult ESL programs. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 33, s. 80 – 105.Search in Google Scholar

CAMPBELL, Chris – MacPHERSON, Seonaigh – SAWKINS, Tanis: Preparing students for education, work, and community: Activity theory in task-based curriculum design. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 31, s. 68 – 92.Search in Google Scholar

COLLINS, Laura – WHITE, Joanna: The quantity and quality of language practice in typical interactive pair/group tasks. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 31, 47 – 67.Search in Google Scholar

DOUGLAS, Scott Roy – KIM, Marcia: Task-based language teaching and English for Academic Purposes: An investigation into instructor perceptions and practice in the Canadian context. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 31, s. 1 – 22.Search in Google Scholar

FOX, Janna – CHENG, Liying: Walk a mile in my shoes: Stakeholder Accounts of testing experience with a computer-administered test. In: TESL Canada Journal, 2016, roč. 32, s. 65 – 86.Search in Google Scholar

LEE, Kent – RANTA, Leila: Facebook: Facilitating social access and language acquisition for international students? In: TESL Canada Journal, 2014, roč. 31, s. 22 – 50.Search in Google Scholar

LEOPOLD, Lisa: Request strategies in professional e-mail correspondence: Insights from the United States workplace. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 32, s. 1 – 29.Search in Google Scholar

McNAUGHTON, Stephanie – McDONOUGH, Kim: Switches to English during French service encounters: Relationships with L2 French speakers’ willingness to communicate and motivation. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 33, s. 22 – 40.Search in Google Scholar

SHIN, Ji Hye – ALBERS, Peggy: An analysis of the effect of a cyber home learning system on Korean secondary school students’ English language achievement and attitude. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 32, s. 45 – 66.Search in Google Scholar

WILLIAMS, Julia – CONDON, Frankie: Translingualism in composition studies and second language writing: An uneasy alliance. In: TESL Canada Journal, 2016, roč. 33, s. 1 – 18.Search in Google Scholar

ANTHONY, Laurence: AntFileConverter. Verzia 1.2.0. Tokyo: Waseda University, 2015. Softvér dostupný na: http://www.laurenceanthony.net.Search in Google Scholar

DANČIŠINOVÁ, Lucia: Citácia ako intertextuálny znak v akademickom diskurze. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2016. 69 s.Search in Google Scholar

DANČIŠINOVÁ, Lucia: Citačné praktiky v bakalárskych a diplomových prácach študentov anglistiky Prešovskej univerzity v Prešove. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, č. 23 – 24, s. 194 – 201.Search in Google Scholar

DANČIŠINOVÁ, Lucia – ANTOLIKOVÁ, Sandra – BENKOVÁ, Eva – MAŤKOVÁ, Svetlana: Citačné praktiky v interdisciplinárnych súvislostiach. In: K vybraným aspektom technologického vzdelávania na začiatku tretieho tisícročia: zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Prešov: Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove 2015, s. 52 – 56.Search in Google Scholar

GraphPad Quick Calcs. La Jolla, California, s. a. Dostupné na: http://www.graphpad.com/quickcalcs/Search in Google Scholar

HYLAND, Ken: Academic attribution: Citation and the construction of disciplinary knowledge. In: Applied linguistics, 1999, roč. 20, č. 3, s. 341 – 367.10.1093/applin/20.3.341Open DOISearch in Google Scholar

KAPLAN, Robert B.: Cultural thought patterns in inter-cultural education. In: Language learning, 1966, roč. 16, č. 1 – 2, s. 1 – 20.Search in Google Scholar

KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul 1998. 121 s.Search in Google Scholar

KHOUTYZ, Irina: Engagement in written academic discourse: A cross-cultural study of Russian and English research articles. In: International Journal of Russian Studies, 2015, roč. 4, č. 2, s. 135 – 160.Search in Google Scholar

KIRSZNER, Laurie G. – MANDELL, Stephan R: The Wadsworth Handbook. Boston: Thomson Wadsworth 2005. 1086 s.Search in Google Scholar

KOLB, David A.: Learning Styles and disciplinary differences. In: The Modern American College. Ed. A. W. Chickering. San Francisco/London: Jossey-Bass Inc. 1981, s. 232 – 255.Search in Google Scholar

Pokyny pre prispievateľov. In: Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2016. Dostupné na: http://www.ff.unipo.sk/jak/Pokyny%20pre%20prispievate%C4%BEov_2016_27_28.pdf.Search in Google Scholar

SHAW, Philip: Reasons for the correlation of voice, tense, and sentence function in reporting verbs. In: Applied linguistics, 1992, roč. 13, č. 3, s. 302 – 319.10.1093/applin/13.3.302Open DOISearch in Google Scholar

SLANČOVÁ, Dana: Praktická štylistika (Štylistická príručka). Prešov: Slovacontact 1996. 178 s. Social Science Statictics. S. l., s. a. Dostupné na: http://www.socscistatistics.com/Search in Google Scholar

STAROŇOVÁ, Katarína: Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Osveta 2011. 248 s.Search in Google Scholar

SWALES, John M.: Genre analysis: English in academic and research settings. New York: Cambridge University Press 1990. 260 s.Search in Google Scholar

THOMAS, Sarah – HAWES, Thomas P.: Reporting verbs in medical journal articles. In: English for specific purposes, 1994, roč. 13, č. 2, s. 129 – 148.Search in Google Scholar

THOMPSON, Geoff – YIYUN, Ye: Evaluation in the reporting verbs used in academic papers. In: Applied linguistics, 1991, roč. 12, č. 4, s. 365 – 382.10.1093/applin/12.4.365Open DOISearch in Google Scholar

Všeobecné pokyny pre autorov. In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 1 – 2, s. 125.Search in Google Scholar

WALKOVÁ, Milada: Rozdiely medzi slovenským a angloamerickým odborným štýlom na príklade jazykovedných textov. In: Jazyk a kultúra, 2014, roč. 5, č. 19 – 20, s. p.Search in Google Scholar

Wordy word count tool. S. l., S. a. Dostupné na: https://wordy.com/word-count-tool/Search in Google Scholar

ZACHARSKI, Ron: Online NGram Analyzer. S. l., s. a. Softvér dostupný na: http://guidetodatamining.com/ngramAnalyzer/analyze.phpSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo