1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

On the history of naming women in the Czech lands

Published Online: 27 Sep 2021
Page range: 142 - 150
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The study follows the development of naming women with names used in public during the period before surnames were introduced by law (i.e. before 1786). The analysis of anthroponyms proved that naming women reflects their social status. Daughters were most frequently identified by their first names and by their relations to their fathers, as well as wives and widows were most frequently identified by their first names and by their relations to their husbands. Naming units of a descriptive nature have originated in this way, with a tendency towards simplification during further development, e.g., Anna manželka Matěje JírovaAnna Matěje JíryAnna Jírova (these are several stages of naming a person referred to as “Ann, the wife of Matěj Jíra”). Wealthy widows or wives of a more prominent social status than their husbands had the same complementary anthroponyms as men (Anna mlynářka skalická – “Ann, the miller of Skalice”) and their children or husbands were often referred to in the way the particular women were, e.g., Martin Evka (derived from Eva), Ondřejovi, Kateřininému synu (“to Andrew, the son of Catherine”). These facts prove that the way of naming women with names used in public was primarily determined by their social status, rather than by the gender.

Keywords

BENEŠ, Josef: O českých příjmeních. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1962. 356 s. Search in Google Scholar

BENEŠ, Josef: Německá příjmení u Čechů. 1, 2. Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1998. 359 s., 242 s. Search in Google Scholar

BLÁHA, Ondřej – DITTMANN, Robert – KOMÁREK, Karel – POLAKOVIČ, Daniel – ULIČNÁ, Lenka: Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země. Praha: Academia 2015. 936 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950. 138 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Spisy SJS, č. 6. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied SAV 2008. 77 s. Search in Google Scholar

BROMOVÁ, Veronika: Šlechtická jména ve staročeských listinách. In: Jazyk a jeho proměny. Eds. M. Čornejová – P. Kosek. Brno: Host – vydavatelství, s. r. o., 2008, s. 27–36. Search in Google Scholar

DVOŘÁKOVÁ, Žaneta: Literární onomastika. Antroponyma. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2017. Trivium; 12. svazek. 291 s. Search in Google Scholar

DVOŘÁKOVÁ, Žaneta: Zákonné předpisy omezující volbu rodných jmen českých a moravských Židů. In: Acta onomastica, 2019, roč. 60, č. 2, s. 212‒220. Search in Google Scholar

HAVRÁNEK, Bohuslav: Vývoj českého spisovného jazyka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1980. 159 s. Search in Google Scholar

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu současnost. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007. 568 s. Search in Google Scholar

KLOUDOVÁ, Martina: Antroponyma v matrice farního úřadu Horní Branná (1661–1666). Brno: Filozofická fakulta MU 2011. Magisterská diplomová práce, rkp. 186 s. Search in Google Scholar

KNAPPOVÁ, Miloslava: Jak se bude vaše dítě jmenovat? 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Academia 1996. 358 s. Search in Google Scholar

KNAPPOVÁ, Miloslava: Naše a cizí příjmení v současné češtině. 2. vyd. Liberec: AZ KORT, s. r. o., 2008. 249 s. Search in Google Scholar

KOMÁREK, Karel: Osobní jména v českých biblích. Olomouc: Votobia 2000. 136 s. Search in Google Scholar

KOPEČNÝ, František: Průvodce našimi jmény. Praha: Academia 1974. 149 s. Search in Google Scholar

MOLDANOVÁ, Dobrava: Naše příjmení. Praha: Mladá fronta 1983. 289 s. Search in Google Scholar

MRKVIČKOVÁ, Tereza: Antroponyma v třebechovické matrice z let 1780–1783. Brno: Filozofická fakulta MU 2013. Bakalářská diplomová práce, rkp. 58 s. Search in Google Scholar

PASTYŘÍK, Svatopluk: Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině. Hradec Králové: Gaudeamus 2003. 140 s. Search in Google Scholar

PLESKALOVÁ, Jana: Osobní jména v Krevní knize městečka Bojkovic. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A 24, 1976, s. 57–66. Search in Google Scholar

PLESKALOVÁ, Jana: Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno: Masarykova univerzita v Brně 1998. 158 s. Search in Google Scholar

PLESKALOVÁ, Jana: Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000‒2010. Brno: Host ‒ vydavatelství, s. r. o., Masarykova univerzita Brno 2011. 203 s. Search in Google Scholar

ROZPRÝMOVÁ, Jitka: Antroponyma v chrlickém lánovém rejstříku (1674). Brno: Filozofická fakulta MU 2007. Diplomová práce, rkp. 70 s. Search in Google Scholar

SVOBODA, Jan: Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1964. 317 s. Search in Google Scholar

ŠLOSAR, Dušan ‒ VEČERKA, Radoslav ‒ DVOŘÁK, Jan ‒ MALČÍK, Petr: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno: Host ‒ vydavatelství, s. r. o., 2009. 179 s. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita 1999. 191 s. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf: Onomastika. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Eds. J. Pleskalová ‒ M. Krčmová ‒ R. Večerka ‒ P. Karlík. Praha: Academia 2007, s. 377‒425. Search in Google Scholar

VANĚK, Pavel: Význam pozemkových knih pro poznání vývoje příjmí. In: Acta onomastica, 1998, roč. 39, č. 1, s. 137–144. Search in Google Scholar

VOPAŘILOVÁ, Karolína: Antroponyma na Starém Městě pražském v letech 1500–1599. Brno: Filozofická fakulta MU 2014. Bakalářská diplomová práce, rkp. 61 s. Search in Google Scholar

ŠLOSAR, Dušan – PLESKALOVÁ, Jana: Raná stará čeština. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová. 2017. Dostupný na: https://www.czechency.org/slovnik/RANÁSTARÁ ČEŠTINA. [cit. 29. 12. 2020] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo