1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Dynamics of coexistence of Slavic, Hungarian and German oikonyms of the Žitný ostrov area

Published Online: 27 Sep 2021
Page range: 229 - 248
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Today, Žitný ostrov is a bilingual Slovak-Hungarian territory along the river Danube and the Little Danube, and since the 10th century it has been formed as a multi-ethnic space. The recently completed diachronic research on hydronymy in this area has created the conditions for a more comprehensive study of the dynamics of ethnic relations in the oikonymy of the region. The article presents an analysis of medieval oikonyms, documented from the beginning of the 12th century. It brings a linguistic reconstruction of originally Slavic names, adopted and adapted by the Hungarian and occasionally also by the German ethnic population, and an analysis of original Hungarian and German oikonyms. The presented results specify i) the knowledge of the development of demographics of the area, ii) the extent of foreign ethnic interventions in the onymic system, iii) ethnic and interlingual relations, iv) the mode of interlingual adaptation of older oikonyms (Slovak – Hungarian, Slovak – German, Hungarian – German, German – Slovak, and finally Hungarian – Slovak), and v) the extent and forms of coexistence of Slovak, Hungarian and German oikonyms in the Middle Ages with an overlap to the present.

Keywords

BELÁKOVÁ, Mária: Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2014. 184 s. Search in Google Scholar

BELÁKOVÁ, Mária – HLADKÝ, Juraj – ZÁVODNÝ, Andrej: Hydronymia Malého Dunaja. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2018. 534 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska. Bratislava: Veda 1993. 192 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Teória vlastného mena. Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii. Bratislava: Veda 1996. 252 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Jazyky v kontaktoch. Bratislava: Veda – Slavistický ústav SAV, 2007. 162 s. Search in Google Scholar

BLANÁR, Vincent: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Martin: Matica slovenská 2009. 160 s. Search in Google Scholar

CDSl. = Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus I. (1971, 472 s. + 32 s. prílohy), II. (1971, 640 s. + 32 s. príloha). Ed. R. Marsina. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Search in Google Scholar

DIVIČANOVÁ, Anna – CHLEBNICKÝ, Ján – TUŠKOVÁ, Tünde – UHRINOVÁ, Alžbeta – VALENTOVÁ, Iveta: Čabianske priezviská. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2015. 260 s. Search in Google Scholar

ESSJa = Etimologičeskij slovar slavianskich jazykov: Praslavianskij lexičeskij fond. Zv. 4. (1977, 236 s.), 10. (1983, 200 s.). Ed. O. N. Trubačov. Moskva: Izdateľstvo Nauka. Search in Google Scholar

FASMER, Max: Etimologičeskij slovar russkogo jazyka. A – D [1. zv.]. Moskva: Progress 1964. 564 s. Search in Google Scholar

Geografické názvy okresu Bratislava. Zv. A 43. Bratislava: Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra 1994. 36 s. + 1 príloha. Search in Google Scholar

GMp. 50 = Generálne mapy ČSR M-33. 1952, 1953, 1957. 1 : 50 000. Search in Google Scholar

HLADKÝ, Juraj: Hydronymia povodia Nitry. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 2004. 294 s. Search in Google Scholar

HSSJ II = Historický slovník slovenského jazyka. 2. K – N. Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 1992. 616 s. Search in Google Scholar

HOSÁK, Ladislav – ŠRÁMEK, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1. A – L. Praha: Academia 1970. 576 s. Search in Google Scholar

CHALOUPECKÝ, Václav: Staré Slovensko. Bratislava: Filosofická fakulta University Komenského 1923. 444 s. + 5 s. príloha. Search in Google Scholar

KISS, Lajos: A földrajzi nevek etimológiai szótára. A – K [1. zv., 822 s.], 2. L – Zs [2. zv., 822 s.]. Budapest: Akadémiai Kiadó 1988. Search in Google Scholar

KLEIN, Bohuš – RUTTKAY, Alexander – MARSINA, Richard: Vojenské dejiny Slovenska. 1. Bratislava: Ministerstvo obrany SR 1993. 178 s. Search in Google Scholar

KRAJČOVIČ, Rudolf: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava: Literárne informačné centrum 2005. 232 s. Search in Google Scholar

KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda 2015. 704 s. Search in Google Scholar

LABANC, Peter: Corpus Toponymicum Slovaciae Medievalis (CTSM) – on-line database of medieval toponymic material and its application in onomastic and linguistic research. In: Konštantínove listy, 2019, roč. 12, č. 1, s. 22 – 38. Search in Google Scholar

LUTTERER, Ivan – ŠRÁMEK, Rudolf: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havličkův Brod: Tobiáš 1997. 318 s. Search in Google Scholar

MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia 1971. 866 s. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Názvy obcí Slovenskej republiky. Vývin v rokoch 1773 – 1997. Bratislava: Veda 1998. 600 s. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Vývin slovenských geografických názvov v stredoveku. In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Zost. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – FHV a PdF Univerzity Mateja Bela, 2000, s. 111 – 116. Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Naše priezviská. Bratislava: Veda 2014. 196 s. Search in Google Scholar

MAREK, Miloš: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin: Matica slovenská 2006. 520 s. Search in Google Scholar

MALENÍNSKÁ, Jitka: Úvaha o zaniklém topolexému *paka. In: Slavia, 1997, roč. 66, č. 1, s. 45 – 50. Search in Google Scholar

MOLDANOVÁ, Dobrava: Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác 2010. 232 s. Search in Google Scholar

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše – MALENÍNSKÁ, Jitka: Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek. Praha: Academia 2000. 170 s. Search in Google Scholar

PROFOUS, Antonín: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. 1. A – H. Praha: Česká akademie věd a umění v Praze 1947. 728 s. Search in Google Scholar

RDSl. = Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. T. 1. (1980, 654 s.), 2. (1987, 636 s.). Ed. V. Sedlák. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Search in Google Scholar

SEDLÁK, Vincent: Slovanské a slovenské v najstaršej histórii Slovenska. In: 9. slovenská onomastická konferencia. Red. M. Majtán. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1987, s. 23 – 32. Search in Google Scholar

SEDLÁK, Vincent: Die älteste Besiedlung des Komitates Bratislava. In: Studia historica Slovaca. Zv. 18, 1994, s. 13 – 128. Search in Google Scholar

SEDLÁK, Vincent: Kultivačná činnosť na Žitnom ostrove a tvorenie sídlisk. In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Bratislava: Slovenský historický ústav MS 1998, s. 15 – 35. Search in Google Scholar

SLIVKA, Michal: Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Res intrinsecus lectae. Martin: Matica slovenská 2013. 224 s. Search in Google Scholar

STANISLAV, Ján: Slovenský juh v stredoveku. 1. Bratislava: Národné literárne centrum 1999. 485 s. Search in Google Scholar

STANISLAV, Ján: Slovenský juh v stredoveku. 2. Bratislava: Literárne informačné centrum 2004. 534 s. Search in Google Scholar

SZABÓMIHÁLYOVÁ, Gizela: Maďarské ojkonymá na Slovensku: Štandardizácia, variabilnosť, kontaktové javy. In: Jazyk a komunikácia. 2. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského 2007, s. 256 – 264. Search in Google Scholar

SŽO = Srdce Žitného ostrova, okres Dunajská Streda. Dunajská Streda: Združenie priateľov Žitného ostrova − Vydavateľstvo NAP Kiadó 1999. 208 s. Search in Google Scholar

ŠEFČÍK, Ondřej: Otázka staroevropského původu hydronyma Olza. In: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 46, č. 1, s. 45 – 49. Search in Google Scholar

ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava: nákladem Učené společnosti Šafaříkovy 1932. 564 s. + 3 s. príloha. Search in Google Scholar

TÓTH, Sándor János: Etnolingvistická stránka ojkoným a priezvisk. In: Eruditio – Educatio, 2018, roč. 13, č. 2, s. 5 – 25. Search in Google Scholar

UDOLPH, Jürgen: WolgaOlše/OlzaElze. Ein Nachtrag. In: Acta onomastica, 1995, roč. 36, s. 249 – 261. Search in Google Scholar

VARSIK, Branislav: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava: Veda 1984. 260 s. Search in Google Scholar

VSO I – III = Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. A – J [1. zv., 1977, 528 s.], K – R [2. zv., 1977, 520 s.], S – Z [3. zv., 1978, 536 s.]. Red. M. Kropilák. Bratislava: Veda. Search in Google Scholar

VM I – III = I. až III. reambulované vojenské mapovanie. Dostupné na: http://geoportal.gov.sk/sk/map?wmc=http%3A%2F%2Fgeoportal.gov.sk%2Fwmc%2F4ee52ab9-1dd0-4429-ab58-597ac0a80139.xml. [cit. 10. 1. 2021] Search in Google Scholar

ZÁVODNÝ, Andrej: Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2012. 494 s. Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Fungovanie vlastných mien v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig 5. Interetnikus kapcsolatok. Eds. F. Vörös – K. Misad. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület 2015, s. 76 – 89. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo