1. bookVolume 59 (2019): Issue 1 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
08 Aug 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Jurisdiction of the European Court of Human Rights in the Baltic States’ Cases

Published Online: 10 Jan 2020
Page range: 97 - 109
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
08 Aug 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The Baltic States – Estonia, Lithuania and Latvia – are democratic states of law that respect human rights. As members of the Council of Europe, they implemented into domestic law the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (known as the European Convention on Human Rights) – an international document for the universal protection of human rights adopted by the Council of Europe. The aim of the paper is to analyze whether and to what extent did Estonian, Lithuanian and Latvian citizens file individual complaints to the European Court of Human Rights over the past thirteen years (2006–2018). The paper is to answer the question if the Baltic Sates’ systems of human rights protection are effective. One of the indicators of effectiveness is the number of complaints brought from the Baltic States to the ECtHR in relation to the number of inhabitants and also in comparison with the total number of complaints from the 47 member states of the Council of Europe as whole. The analysis will cover statistics on the number of judgments in Estonian, Lithuanian and Latvian cases before the Court in Strasbourg issued between 2006 and 2018. This will be helpful in determining the degree and the type of violations by the Baltic States of the human rights protected by the European Convention on Human Rights.

Keywords

Anagnostou D., 2013. The European Court of Human Rights: Implementing Strasbourg’s Judgments on Domestic Policy, Edinburgh University Press.Search in Google Scholar

Application no. 64569/09 (Delfi v. Estonia)Search in Google Scholar

Application no. 69317/14 (Sekmadienis Ltd v. Lithuania)Search in Google Scholar

Balcerzak M., 2011. Prace międzyrządowe nad długookresową reformą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2009–2011, (in:) M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgowska (eds.), Europejska konwencja praw człowieka i jej system kontrolny – perspektywa systemowa i orzecznicza, Toruń.Search in Google Scholar

Bates E., 2010. The Evolution of the European Convention on Human Right: from its Inception to the Creation of the Permanent Court of Human Rights, Oxford University Press.Search in Google Scholar

Brighton Declaration on 19–20.04.2012, http://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdfSearch in Google Scholar

Christoffersen J., Rask Madesen M., 2011. Introduction: The European Court of Human Rights between Law and Politics, (in:) J. Christoffersen, M. Rask Madesen, The European Court of Human Rights between Law and Politics, Oxford University Press.Search in Google Scholar

Derlatka M., 2009, Skarga konstytucyjna w Niemczech, Warszawa.Search in Google Scholar

European Convention on Human Rights 1950 (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (OJ 1993 No. 61, poz. 284).Search in Google Scholar

Forowicz M., 2000. The Reception of International Law in the European Court of Human Rights, Oxford University Press.Search in Google Scholar

Garlicki L. (ed.), 2010. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, vol. I, Warszawa.Search in Google Scholar

Garlicki L. (ed.), 2011. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Tom II, Warszawa.Search in Google Scholar

Garlicki L., 2010. Nowe demokracje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, (in:) J. Jaskiernia (ed.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń.Search in Google Scholar

Harris D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C., 2014. Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press.Search in Google Scholar

Hart J.W., 2010. The European Human Rights System, Law Library Journal, vol. 102, no. 4.Search in Google Scholar

Hillebretcht C., 2014. Domestic Politics and International Human Rights Tribunals: The Problem of Compliance, Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Interlaken Declaration on 19.02.2010, http://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdfSearch in Google Scholar

Izmir Declaration on the Futire of the European Court of Human Rights 26–27.04.2011, http://www.echr.coe.int/Documents/2011_Izmir_FinalDeclaration_ENG.pdfSearch in Google Scholar

Jóźwicki W., 2013. Europejski Trybunał Praw Człowieka a dobro wspólne, (in:) W. Arndt, F. Longhamps de Berier, K. Szczucki (red.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka, Warszawa.Search in Google Scholar

Jóźwicki W., 2015. Protocol 16 to the ECHR: A Convenient Tool for Judicial Dialogue and Better Domestic Implementation of the Convention? (in:) E. Kużelewska, D. Kloza, I. Kraśnicka, F. Strzyczkowski (eds.), European judicial System as a Challenge for Democracy, Intersentia Cambridge.Search in Google Scholar

Kłak P. Cz., 2012. Pojęcie skutecznego środka odwoławczego w odniesieniu do przewlekłości postępowania w rozumieniu art. 13 EKPC a polska skarga na przewlekłość postępowania karnego, (in:) Hereditas Mercaturae: księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Kraków.Search in Google Scholar

Leach P., 2011. Taking a case to the European Court of Human Rights, Oxford University Press.Search in Google Scholar

Mik C., 1992. Charakter, struktura i zakres zobowiązań z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Państwo i Prawo, no. 4.Search in Google Scholar

Nowicki M. A., 2000. Nowe standardy Konwencji dotyczące krajowej ochrony podstawowych praw, (in:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. Stanisława Waltosia, Warszawa.Search in Google Scholar

Nowicki M. A., 2013. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń, Warszawa.Search in Google Scholar

Nowicki M. A., 2013. Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa.Search in Google Scholar

Protocol no. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending the Control System of the Convention, 13 May 2004, Council of Europe Treaty Series no. 194.Search in Google Scholar

Uerpmann R., Konstytucyjne funkcje Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (http://epub.uni-regensburg.de/22429/1/Uerpmann_ECHR_Wroclaw.pdf)Search in Google Scholar

Violations by Article and by State, http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592014_ENG.pdfSearch in Google Scholar

Violations by Article and by State, http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2014_ENG.pdfSearch in Google Scholar

Wrońska I., 2015. The policy of development and suport for human rights protection by the Visgrad Group states from the 10-year EU membership perspective, (in:) A. Piekutowska, I. Wrońska (eds.), Ten years of the Visegrad Group member states in the European Union, Warszawa–Białystok.Search in Google Scholar

Wrońska I., 2012. Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w latach 2000–2010 – analiza statystyczna, prawna i faktyczna, (in:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (eds.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, vol. II, Olsztyn.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo