1. bookVolume 9 (2007): Issue 3 (January 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
03 Jul 2007
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

An impact of municipal sewage sludge and wheaten straw on some indicators of soil fertility

Published Online: 06 Nov 2007
Page range: 114 - 117
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
03 Jul 2007
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

In a two-factor pot experiment the impact of applied diverse doses of municipal sewage sludge and equal dose of wheaten straw, with and without supplemental mineral N and NPK fertilization, on some fertility properties of soil was assessed. The soil used in the experiment was acid brown incomplete soil (good rye complex). The grass — Festulolium — was the test plant, harvested four times and in the second year — common sunflower and blue phacelia. After the harvest of phacelia, the pH (in 1 M KCl), the content of total nitrogen, total carbon and the available forms of P, K and Mg were analyzed.

Keywords

Mazur T.: Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1996, 437, 13 - 22.Search in Google Scholar

Czekała J.: Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski. Cz. I. Odczyn, sucha masa, materia i węgiel organiczny oraz makroskładniki, Acta Agrophysica, 2002, 70(I), 75 - 82.Search in Google Scholar

Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: Wartość nawozowa kompostów z komunalnych osadów ściekowych. Diagnostyka gleb i roślin w rolnictwie zrównoważonym. Monografie 54. Wydaw. AP, Siedlce, 2004, 98 - 109.Search in Google Scholar

Wiater J.: Oddziaływanie nawożenia organicznego na występowanie związków węgla i azotu w glebie pod monokulturą pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, Rozpr. AR Lublin, 1997, 201, 77.Search in Google Scholar

Janowiak J., Spychaj-Fabisiak E.: Próchnicotwórcza rola słomy przyorywanej bez obornika i razem z obornikiem na tle zróżnicowanego nawożenia azotem na glebie lekkiej, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2006, 512, 201 - 207.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw z dnia 27 sierpnia 2002 r. nr 134 poz. 1140.Search in Google Scholar

Jakubus M.: Wpływ wieloletniego stosowania osadu ściekowego na zmiany wybranych właściwości chemicznych gleby, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2006, 512, 209 - 219.Search in Google Scholar

Baran S., Flis-Bujak M., Turski R., Żukowska G.: Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby lekkiej użyźnianej osadem ściekowym, Rocz. Glebozn., 2004, 47(3/4), 123 - 130.Search in Google Scholar

Nowak G.: Oddziaływanie słomy na plonowanie roślin i właściwości gleby w czteroletnim doświadczeniu wazonowym, Zesz Nauk. ART. w Olsztynie, 1991, 52, 129 - 136.Search in Google Scholar

Korboulewsky N., Dupouyet S., Bonin G.: Environmental risks of applying sewage sludge compost to vineyards: carbon, heavy metals, nitrogen, and phosphorus accumulation, J. Environ. Qual., 2002, 31, 1522 - 1527.Search in Google Scholar

Perucci P.: Effect of the addition of municipal solid-waste compost on microbial biomass and enzyme activities in soil, Biol. Fertil. Soils, 1990, 10, 221 - 226.Search in Google Scholar

Grzywnowicz I., Strutyński J.: Zmiany niektórych właściwości chemicznych gleb po zastosowaniu osadów ściekowych do celów nawozowych, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1999, 467(1), 299 - 306.Search in Google Scholar

Czekała J.: Wpływ osadu ściekowego na wybrane właściwości chemiczne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2004, 499, 39 - 46.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo