1. bookVolume 28 (2022): Issue 2 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-7779
First Published
30 Mar 2018
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Revitalization of Mining Dumps. Assessment of Possibilities

Published Online: 19 May 2022
Volume & Issue: Volume 28 (2022) - Issue 2 (June 2022)
Page range: 201 - 209
Received: 21 Jan 2022
Accepted: 25 Apr 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-7779
First Published
30 Mar 2018
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The revitalization of mining dumps in the Silesian agglomeration is a very difficult and complex problem. It has a substantial impact on the concepts of sustainable urban development. Other than the key areas including people, the environment and the economy, revitalization also refers to spatial management, and thus to a significant improvement in the functioning conditions of the local cities’ communities. The article describes an algorithm assessing the possibilities of revitalizing a mining dump by one of the Polska Grupa Górnicza’s mines. With legal status and location taken into account, several potential scenarios had been proposed, out of which one was chosen based on the adopted criteria. The chosen scenario had been subjected to further assessment using analyses such as SWOT/TOWS, FMEA, and QFD. The analyses had been carried out in order to acquire more effective and meaningful assessments, having taken social and economic aspects into consideration. In effect of the carried out analysis a recreational scenario was proposed. The adopted solution shows that the mine can continue its work in accordance with the principle of sustainable development as well as apply the concept of corporate social responsibility.

Keywords

Baron R., Mosora, Y., 2021. Assessment of Rare Earth Elements Content in the Material from Mine Heaps. Min. Mach., 3, 18-27, DOI: 10.32056/KOMAG2021.3.2 Search in Google Scholar

Baron, R., 2020. Determination of rare earth elements in power plant waste. Min. Mach., 4, 24-30, DOI: 10.32056/KOMAG2020.4.3 Search in Google Scholar

Białecka, B., Biały, W., 2014. Tereny pogórnicze – szanse, zagrożenia. Analiza przypadku. Wydawnictwo PA NOVA, Gliwice, ISBN 978-83-937845-4-7. Search in Google Scholar

Dyrektywa nr 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143 z 21 kwietnia 2004. Search in Google Scholar

Dyrektywa nr 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 102 z 11 kwietnia 2006r. Search in Google Scholar

Dz. U. z 2004 r., nr 16 poz. 95, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Search in Google Scholar

Frankowski, Z., Godlewski, T., Irmiński, W., Łukasik, S., Majer, E., Nałęcz, T., Sokołowska, M., Wołkowicz, W., Chada, K., Choromański, D., Gałkowski, P., Jaśkiewicz, K., Jurys, L., Kaczyński, Ł., Madej, M., Majer, K., Pietrzykowski, P., Samel, I., Wszędyrówny-Nast M., 2012. Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 29-41, ISBN 978-83-7863-090-6. Search in Google Scholar

Friebe, P. 2020. Tests of neodymium content in selected materials. Min. Mach., 2, 38-47, DOI: 10.32056/KOMAG2020.2.4 Search in Google Scholar

Gorgoń, J., Starzewska-Sikorska, J., Michaliszyn, B., Krzyżak, J., 2009. Technologie rewitalizacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Search in Google Scholar

Harlow, K., 2015. Handbook of Sustainable Development. ML Books International, IPS. Search in Google Scholar

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj-zrownowazony;3969442.html [do-step: 01.12.2020]. Search in Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewitalizacja [25.10.2020]. Search in Google Scholar

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rekultywacja [Aug. 17.2020]. Search in Google Scholar

Jarczewski, W., 2009. Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. IRM, Kraków. Search in Google Scholar

Jarczewski, W., Huculak, M., Śmietana, W., 2010. Korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe wynikające z rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych. IRM, Kraków. Search in Google Scholar

Kasztelewicz, Z., 2012. Ekonomiczna rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych. Kopaliny, 1, 16-20. Search in Google Scholar

Kasztelewicz, Z., Ptak, M., 2011. Rekultywacja terenów pogórnicznych w kopalniach surowców skalnych. [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 132, 165-175. Search in Google Scholar

Kobylańska, M., Gawor, Ł., 2017. Problematyka przeobrażeń przestrzennych w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 68-80.10.24917/20801653.311.5 Search in Google Scholar

Komunikat komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, COM(2006) 231 z 22 września 2006, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0231:FIN:PL:PDF Search in Google Scholar

Łacny, Z., Kowalska, N., Tran, L., 2019. The Possibilities of the Revitalization of Post-Mining Areas – the Polish and Vietnamese Examples. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2(44), 7-13, DOI: 10.29227/IM-2019-02-01 Search in Google Scholar

Łączny, M.J., Bondaruk, J., Janik, A., 2012. Problematyka przywracania terenów zwałowisk powęglowych do obiegu gospodarczo-społecznego. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom. Search in Google Scholar

Lapčik, V., Kohut, O., Novák, P.,. Kaločajová, A. 2018. Wpływ eksploatacji górniczej surowców na środowisko. Inżynieria MineralnaJournal of the Polish Mineral Engineering Society, 2(42), 265-272, DOI: 10.29227/IM-2018-02-32. Search in Google Scholar

Lima, A.T., Mitchell, K., O’Connell, D.W., Verhoeven, J., Cappellen, P., 2016. The legacy of surface mining: remediation, restoration, reclamation and rehabilitation. Environ Sci. Policy, 66, 227-233.10.1016/j.envsci.2016.07.011 Search in Google Scholar

Lintukangas, M., Suihkonen, A., Salomaki, P. Selonen, O., 2012. Post-mining solutions for natural stone quarries. Journal of Mining Science, 48(1), 123-134, ISSN 1062-7391.10.1134/S1062739148010145 Search in Google Scholar

Midor, K., 2014. The ecological imprint as a measure of humans balanced impact on the environment, GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, Albena, Bulgaria, 17-26 June 2014, Conference proceedings, 3, Sofia: STEF92 Technology, 439-445, DOI: 10.5593/SGEM2014/B53/S21.05810.5593/SGEM2014/B53/S21.058 Search in Google Scholar

Obłój, K., 1998. Strategia organizacji. PWE, Warszawa. Search in Google Scholar

Ostręga, A., Uberman, R., 2010. Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria, 34(4), 445-461. Search in Google Scholar

Parrotta, J.A., Knowles, O.H., 2001. Restoring tropical forests on lands mined for bauxite: Examples from the Brazilian Amazon. Ecological Engineering, 17, 219-239.10.1016/S0925-8574(00)00141-5 Search in Google Scholar

Paulo, A., 2008. Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 24(2/3), p. 9-40. Search in Google Scholar

Poland’s Last Coal Mine is Due to Cease Operations in 2049. Available online: https://alebank.pl/ostatnia-kopalnia-wegla-kamiennego-w-polsce-ma-zakonczyc-dzialalnosc-w-2049-r/?id=342990&catid=27735 (accessed on 18 May 2021). Search in Google Scholar

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.). Search in Google Scholar

Santarius, P., Białecka, B., Grabowski, J., 2007. Środowiskowe i gospodarcze problemy spowodowane degradacja terenów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Prace Naukowe GIG, seria Górnictwo i Środowisko, 1, 85-100. Search in Google Scholar

Skousen, J., Zipper, C., 2014. Post-mining policies and practices in the Eastern USA coal region. International Journal of Coal Science and Technology, 1(2), 135-151.10.1007/s40789-014-0021-6 Search in Google Scholar

Urbaniak, M. 2004. Zarządzanie jakością. Wydawnictwo Difin, Warszawa. Search in Google Scholar

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Warszawa 2003. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2020 poz. 802 z dnia 26.03.2020). Search in Google Scholar

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. http:/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ [Aug. 04.2020]. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo