1. bookVolume 12 (2018): Issue 1 (May 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Analysis of Refugee Students’ Interest, Attitudes and Learning in Social Sciences Lessons from the Perspectives of Teachers and Students

Online veröffentlicht: 07 Jun 2018
Seitenbereich: 130 - 151
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

The aim of this study is to examine the interest, attitudes and learning of refugee students living in Turkey towards social sciences lessons from the perspectives of both teachers and students. This phenomenological study was carried out with 20 refugee students in 10 different public schools in Trabzon province, in the 2016–2017 spring term. In addition, 13 social sciences teachers working in these schools participated in the study. The participants were chosen via the purposeful sampling method of criterion sampling. An open-ended interview form was applied in the data collection phase, and the data were analysed through content analysis. The findings revealed that the social sciences teachers had problems in communicating with refugee students due to language barriers, and they were unable to apply individualized instruction with these students due to the limitations of the curriculum. It was further established that the refugee students had a particular difficulty in learning Turkish history and culture-related topics, because they were exposed to these subjects for the first time. On the other hand, it came to light that the students performed better when social sciences teachers taught their lessons using simpler terminology, assisted with visuals. As the results of the study highlight the fact that the social sciences curriculum is too intensive to allow for individualized instruction, it is suggested that additional studies should be carried out with refugee students; moreover, refugee students may be peer-educated with the help of other refugee students who can speak Turkish.

Akpınar, M., & Kaymakcı, S. (2012). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış [A comparative view of basic aims of social sciences teaching in our country]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 20(2), 605–627.Search in Google Scholar

Aktekin, S. (Ed.) (2017). Sınıfında yabancı öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı [A handbook for teachers whose classes include foreign students]. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.Search in Google Scholar

Çelik, S. (2017, May). In the discussion on “doing diversity” in education, how do English language teaching programs measure up? Paper presented at the 4th annual Conference on Sustainable Multilingualism: Language, Culture and Society, Kaunas, Lithuania.Search in Google Scholar

Çepni, S. (2013). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş [Introduction to research and project studies] (3rd ed.). Trabzon, Turkey: Celepler Publishing.Search in Google Scholar

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, yaklaşım yöntem ve teknikler [Scientific research methods, approach, method and techniques]. Ankara: Anı Publishing.Search in Google Scholar

Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerile [Educational challenges class teachers face in classes with refugee students and suggested solutions]. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi [Medeniyet Educational Research Journal], 1(1), 26–42.Search in Google Scholar

Gencer, E. T. (2017). Göç ve eğitim üzerine bir değerlendirme: Suriyeli çocukların eğitim gereksinimi ve okullaşma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler [An evaluation on immigration and education: Education need of Syrian children and challenges they face in the schooling process]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi [The Journal of International Social Research], 10, 54, 839–851.Search in Google Scholar

Gülüm, K., & Akçalı, H. (2017). Balıkesir’deki mülteci çocukların eğitim sorunları [Educational challenges of refugee children in Balıkesir] Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Afro-Avrasya Özel Sayısı [Yüzüncü Yıl University Journal of Social Sciences Institution Afro-Eurasian Special Edition], 127–136.Search in Google Scholar

İmamoğlu, V. H., & Çalışkan, E. (2017) Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokul eğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop İli Örneği [Teacher views on foreign national students’ education in public schools: Sinop Province Case]. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Social Sciences], 7(2), 529–546.Search in Google Scholar

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.Search in Google Scholar

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.Search in Google Scholar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005a). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4–5. sınıflar öğretim programı (taslak basım) [Primary school social sciences 4th and 5th grade curriculum (draft)]. Ankara: Author.Search in Google Scholar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005b). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6–7. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu (taslak basım) [primary school social sciences 6th and 7th grade curriculum (draft)]. Ankara: Author.Search in Google Scholar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) [Social sciences curriculum (primary and elementary school 4th, 5th, 6th and 7th grades]. Ankara: Author.Search in Google Scholar

Özer, Y. Y., Komşuoğlu, A., & Ateşok, Ö. D. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri [Education of Syrian children in Turkey: issues and solution suggestions]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi [Journal of Academic Social Science], 4(37), 34–42.Search in Google Scholar

Paksoy, M. H., Paksoy, S., & Özçalıcı, M. (2012). Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal sorunları: GAP bölgesi üniversiteleri örneği [Social problems of foreign national students attending higher education in Turkey: A case of Southeastern Anatolian Project regional universities]. KSÜ İİBF Journal, 2(2), 85-94.Search in Google Scholar

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage.Search in Google Scholar

Sağlam, İ. H., & Kanbur, İ. N. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [An evaluation of class teachers’ attitudes towards refugee students from various aspects]. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310–323.Search in Google Scholar

Şahin, C. (2001). Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme [An abstract evaluation of effects of immigration to individuals physiology]. Journal of Gazi Educational Faculty, 21(2), 57–67.Search in Google Scholar

Sarıtaş, E., Şahin, Ü., & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar [Challenges experienced with foreign national students in primary schools]. Pamukkale University Journal of Social Sciences, 25(1), 208–229.Search in Google Scholar

Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar [Turkey’s policies regarding the solution of Syrian refugees’ education problems]. Süleyman Demirel University Faculty of Science and Letters Journal of Social Sciences, 31, 267–305.Search in Google Scholar

Tamer, G. M. (2017). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu [The situation of Syrian children who are under temporary protection in Trabzon Public Schools]. Göç Dergisi, 4(1), 119–152.Search in Google Scholar

Taneri, A., & Tangülü, Z. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sığınmacılara bakış açılarının incelenmesi [An evaluation of primary school 4th grade students’ views on refugees]. Adıyaman University Journal of Social Sciences, 9(25), 187–214.Search in Google Scholar

Topkaya, Y., & Akdağ, H. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Suriyeli sığınmacılar hakkındaki görüşleri [Views of social sciences preservice teachers on Syrian refugees]. Çankırı Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 7(1), 767–786.Search in Google Scholar

Yavuz, Ö., & Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği [Education of school age children in emergencies: Case of Syrian refugees in Turkey]. Göç Dergisi, 3(2), 175–199.Search in Google Scholar

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences] (9th ed.). Ankara: Seçkin Publishing.Search in Google Scholar

Zanker, H. Z. (2008). Why do people migrate? A review of the theoretical literature. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28197/1/MPRA_paper_28197.pdf.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo